Technisch Beleidsplan Victoria’28

“Werken aan een stabiele voetbalstructuur”
Periode 2020 – 2025

Voorwoord

In de afgelopen periode is tijdens evaluaties gesprekken gebleken dat er een Voetbal Technisch Beleidsplan (VTB) ontbreekt binnen v.v. Victoria´28. Dit is voor mij aanleiding geweest om een actueel VTB voor v.v. Victoria´28 te schrijven. De visie, missie en doelstellingen van het technisch beleid zal worden beschreven voor alle teams van onze vereniging. Het VTB beslaat de periode 2020 tot en met 2025, een periode van 5 seizoenen. Jaarlijks wordt het VTB in de maand juni opnieuw bekeken en waar nodig aangepast. Onder aanpassingen vallen doelstellingen voor de korte termijn, acties en operationele zaken. De visie, missie en doelstellingen worden alleen bij hoge uitzondering herzien en aangepast. Tijdens de opmaak van dit VTB begeven we ons momenteel in surrealistische en onzekere tijden door de Corona-crisis. Plannen voor de korte termijn voorzien er onder meer in dat we zodra we de “wei” in mogen ook meteen “los” kunnen gaan. Denk hierbij aan de keuzes voor de indeling spelers, aanstelling trainers, scheidsrechters en ander kader van alle teams, maar ook wat zijn de financiële gevolgen op korte en langere termijn. De voorkeur gaat uit naar het volgen van dezelfde koers, ook bij eventuele tegenvallers.

Dit beleidsplan (besproken en bewerkt samen met de leden uit de werkgroep, bestuur en coördinatoren per lichting) is zeker niet compleet. Ook zal er een strategisch plan moeten worden uitgewerkt om de mensen die het plan moeten gaan uitvoeren mee te krijgen, want alles valt en staat met het kader die het moeten uitvoeren/invullen, bewaken en continueren van het VTB. 

Dit concept voetbalbeleidsplan vormt het kader waarbinnen de voetbalorganisatie, – en voetbaltechnische activiteiten gestructureerd plaatsvinden. Het VTB dient als leidraad voor het ten uitvoer brengen van het VTB, afwijkingen zijn dus mogelijk in specifieke situaties. Het is op hoofdlijnen geschreven.

Augustus 2020,

Martin Bennink
Hoofd Technische Commissie (TC) Victoria’ 28


Visie en Missie v.v. Victoria’28

V.v. Victoria’28 maakt deel uit van de ontmoetingsparken in Enschede en wil met Ontmoetingspark Zuid het ontmoetingspunt zijn voor al de inwoners van de Zuidwijken; zij kent geen politieke of religieuze voorkeuren of banden en staat letterlijk open voor iedereen. De vereniging wil het beste klimaat creëren om met plezier in het spel te bewegen en te sporten zowel op recreatief als op prestatief niveau. 

De vereniging is maatschappelijk betrokken en faciliteert de juiste begeleiding van zowel het individu, als ook de teams van de vereniging. Met verschillende projecten en samenwerkingsverbanden richt de vereniging haar aandacht en zorg op mensen die dat nodig hebben om zo een bijdrage te leveren aan de sociale vitaliteit en samenhang in de wijk. 

Mens, geld en faciliteiten.

De vereniging heeft zich georganiseerd naar de drie basis onderdelen mens, geld en faciliteiten

Mens

Zoals aangegeven wil de vereniging open staan voor iedereen, vandaar dat we veel verschillende leden kennen. Actieve spelende leden, niet spelende leden, trainers en leiders, vrijwilligers, deelnemers aan de diverse maatschappelijke projecten en verder een ieder die de vereniging op een of andere wijze steunt en ondersteunt.

We zijn een vereniging en dit houdt in dat we voor, namens en samen met alle leden opereren, we zijn open en eerlijk en we besteden op elk niveau alle aandacht aan de omgang met elkaar en met de tegenstanders. Besef van normen en waarden is voor onze vereniging de kernwaarde.

De vereniging streeft ernaar om de prestatie elftallen op niveau te brengen en te houden zonder dat er directe financiële tegemoetkomingen ontvangen worden door de spelers. De vereniging, loyaliteit, stabiliteit, kwaliteit van trainers en aangeboden trainingen en faciliteiten kent een hogere prioriteit dan de financiële compensatie. 

Bij het aannemen van nieuwe leden maken we op geen enkele wijze onderscheid in nationaliteit, overtuiging of geslacht, iedereen moet zich welkom voelen.

Een belangrijk deel van onze leden is betrokken als vrijwilliger, elke lid wordt geacht een bijdrage te leveren aan de vereniging. Uitgangspunt is dat vrijwilligheid geen vrijblijvendheid is. 

Om de veiligheid van alle leden te kunnen waarborgen zorgen we dat er van iedere vrijwilliger en anders bij de club betrokken medewerker een actuele VOG-verklaring is. Wie zich inzet als vrijwilliger doet dit met inzet en pak de rol serieus op. Als vereniging waarderen we de inzet van al onze vrijwilligers en staan we op gepaste momenten stil bij het vele werk dat de vrijwilligers verzetten. De structuur voor onze vereniging is helder omschreven en zorgt voor helderheid in de besluitvorming, aansturing en de uitvoering.

Er is voor alle leden niet alleen een haalplicht maar ook een brengplicht.

Geld

V.v. Victoria’28 wil een financieel gezonde vereniging zijn waar gestreefd wordt naar stabiele inkomsten en zoveel mogelijk onafhankelijkheid van kortdurende donaties. We streven naar een goede en langdurige relatie met de sponsoren en partijen die zorgen voor de afname van de diensten en hiervoor betalen. We gaan kritisch om met (on)kosten en er is een positieve kasstroom waarbij er voldoende ruimte is voor incidentele grotere uitgaven.

Er worden gelden gereserveerd in verband met toekomstige investeringen.

De contributie vormt een belangrijke inkomstenbron voor de vereniging. De hoogte van deze contributie is conform de eisen die een moderne en goed geoutilleerde sportaccommodatie stelt maar tevens zo laag mogelijk als verantwoord wordt geacht. De contributie wordt periodiek door de algemene ledenvergadering vastgesteld. Zoals boven aangegeven is zelfredzaamheid met de vele vrijwilligers essentieel in de kostenbesparing en er wordt wat dat betreft optimaal gebruik gemaakt van de krachten en kwaliteiten binnen de vereniging. Toch ontkomen we er als vereniging niet aan om op een aantal plaatsen te professionaliseren omdat we de kwaliteiten niet of niet voor de benodigde tijd beschikbaar hebben.  

Faciliteiten

Ons clubgebouw, gebouwd voor en door de leden, is de thuisbasis waar onze leden en buurtgenoten elkaar kunnen ontmoeten in een gezellige ambiance. Iedereen moet zich hier thuis en geborgen kunnen voelen.

Het clubgebouw biedt ruimte aan onze actieve leden die voetballen maar ook aan de niet spelende en ondersteunende leden. Vrijwilligers kunnen hier hun taken op locatie uitvoeren, er zijn voldoende ruimtes om elkaar te ontmoeten, scholing te verzorgen, mensen op te vangen, andere vormen van sport uit te oefenen, te ontspannen. 

Het gebouw is elke dag van de gehele week toegankelijk en open als ontmoetingspunt in de Zuidwijken.

De gehele accommodatie is bijzonder duurzaam; niet alleen om kosten te besparen maar ook omdat de vereniging dit wil uitstralen. 

We beschikken over twee volwaardige moderne kunstgrasvelden geschikt voor wedstrijden ook in de avonduren. Daarnaast beschikken we over een natuurgrasveld en een natuurgras pupillenveld.

De velden maken het samen met de beschikbare kwalitatief hoogwaardige trainingsmiddelen en nieuwste technische ontwikkelingen als videosystemen mogelijk om onze doelstellingen qua voetbalprestaties te kunnen halen. Het onderhoud van de gehele accommodatie is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van onze vereniging en voeren we zoveel mogelijk in zelfredzaamheid uit met onze vrijwilligers

We beschikken over voldoende kleedgelegenheden voor onze leden en gasten. De kleedruimtes zijn veilig en sober maar doelmatig uitgevoerd en ingericht.

Noot:
Het zal duidelijk zijn dat onze accommodatie zeker niet meer aan de eisen van de huidige tijd voldoet.
De velden zijn deels slecht en versleten, het clubgebouw is onvoldoende om al onze ambities waar te kunnen maken, de kleedkamers zijn bruikbaar maar onvoldoende in de huidige tijd. Dit is een van de belangrijkste redenen om in  de ontmoetingsclusters/ontmoetingsparken te participeren om zo niet alleen de accommodatie te kunnen vervangen en verbeteren maar ook om de dringend gewenste activiteiten op het complex voor leden en buurt uit te kunnen voeren. Alleen dan kunnen we een voldoende stevige (financiële) basis leggen voor de toekomst van v.v. Victoria’28.


Voor wie wij er zijn
 • Actieve leden
 • Niet spelende leden
 • Trainers en leiders
 • Ouders
 • Supporters
 • Vrijwilligers
 • Sponsors
 • Leden uit de maatschappelijke projecten
 • Een ieder die v.v. Victoria’28 een warm hart toedraagt
Doelstelling Voetbal Technisch (VT) beleid

“Echte groei begint klein, met aandacht. Wie aandacht krijgt groeit. Tussen alles wat op je afkomt selecteer je met aandacht en filter je wat echt belangrijk is. Loslaten, schakelen en gewoon gaan. Tot je uitkomt waar je wilt zijn. Aandacht creëert een sterke binding.” 

Wij bij Victoria’28 willen beginnen om spelers de juiste aandacht te geven, zodat zij zich kunnen ontwikkelen als mens en in het voetbalspel, ieder naar zijn eigen niveau. Wij willen dat (jeugd)spelers voor langere tijd verbonden blijven aan onze vereniging en als Victorianen* doorstromen naar de senioren. Daar willen we uitkomen.

Hoe geven wij bij Victoria’28 spelers de juiste aandacht?
 • Door een duidelijke begeleidingsstructuur te bieden;
 • Door de inzet van gekwalificeerde trainers en leiders;
 • Door een helder onderscheid te maken tussen de verschillende doelgroepen;
 • Door een gezamenlijk idee te hebben over het opleiden en voetballen met de daarbij behorende, doelstellingen, normen en waarden;
 • Door voor iedere (selectie)speler een ontwikkelingsplan te hebben;
 • Door het aanbieden van een goede en veilige voetbalomgeving, voorzien van moderne faciliteiten;

In onderstaand Voetbal Technisch Beleidsplan (VTB) worden de bovenstaande punten verder uitgewerkt naar doelstellingen en richtlijnen. Het VTB heeft een reikwijdte van 5 jaar, met het doel om daar uit te komen waar we willen zijn. De bovenstaande opsomming is ook de chronologische leidraad voor de uitvoering van de plannen. Het een kan het andere natuurlijk overlappen, maar zonder duidelijke structuur en gekwalificeerde mensen worden de overige punten niet uitvoerbaar. 

Niet onbelangrijk: Een *Victoriaan is als voetballer een speler, die meer dan 5 jaar bij Victoria gevoetbald heeft, en opgeleid is met de spelprincipes, waarden en normen die binnen Victoria’28 gelden.

“Aandacht zit in hele kleine dingen, maar wat het doet is groots.”

FORZA VICTORIA’28


Een duidelijke begeleidingsstructuur

Algemeen

Voor de spelers, ouders en begeleiders moet de begeleidingsstructuur duidelijk zijn. Bij wie moet je zijn voor vragen over de indeling van de teams, het doorschuiven van spelers of de manier van voetballen. Welke overleggen vinden er periodiek plaats om het begeleiden van spelers te optimaliseren. M.a.w. wat zijn de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de Technische Commissie. Een duidelijke afbakening is gewenst, waarbij het VTB voorziet in afspraken t.a.v. voetbaltechnische beleid. De volgende items vallen onder de begeleidingsstructuur:

 • De organisatiestructuur van de TC;
 • De overlegvormen binnen de TC;
 • De duiding van selectieteams;
 • Organisatorische doelstellingen.
Organisatiestructuur Technische Commissie 

In dit VTB wordt onderscheid gemaakt in technisch beleid senioren en technisch beleid jeugd. Het jeugdvoetbal is voor een goede aansturing verder onderverdeeld in de onderbouw en bovenbouw. Het beloften team valt onder de verantwoordelijkheid van de TC senioren. In de bijlage staat een organogram van de Technische Commissie. Binnen de structuur van de TC hebben de technische coördinatoren een 

key-posities. Zij vertalen het technisch beleid naar doelstellingen per doelgroep. De technisch coördinator werkt hiervoor samen met de pupillen, junioren – en de senioren coördinator. Onderstaand worden de werkzaamheden van de TC verder verduidelijkt.

Technische Commissie

De technische commissie heeft tot doel het ontwikkelen en uitvoeren van het VTB. De technische commissie bestaat op dit moment uit 2 technisch coördinatoren voor onze jeugd, senioren (vacant) een lid voor de scouting. De technisch coördinatoren zijn verantwoordelijk voor het technisch beleid van de volgende doelgroepen:

 • TC pupillen onderbouw
 • TC junioren bovenbouw
 • TC senioren 
Taken Technische Commissie
 • Opzetten, onderhouden en bewaken van het technisch beleid van Victoria’28 en zorgen voor een goede organisatie en afstemming met andere commissies;
 • Afstemming met trainers en leiders en gezamenlijk met hen bepalen hoe op prestatief en recreatief gebied een optimaal klimaat kan worden gecreëerd (zie dit beleidsplan);
 • Afstemmen van de indelingen van de trainingen (incl. trainingsschema), de teamindelingen en het selectiebeleid;
 • Gevraagd en ongevraagd advies doen aan het Algemeen Bestuur en de andere commissies;
 • Aanstellen van (jeugd)trainers die gezamenlijk met de TC een optimaal prestatief en recreatief klimaat voor leden willen nastreven.
Technisch Coördinator

Kerntaak: het uitvoeren van het technisch beleid van de vereniging.

 • Je werkt volgens het VTB van Victoria’28 en draagt dat ook actief uit;
 • Je ziet toe op de uitvoering van het VTB en draagt voorstellen aan ter verbetering van dit plan;
 • Je hebt zitting in de Technische Commissie en toont hierbij initiatief v.w.b. indelingen per team / lichting en zorgt dat concepten tijdig gereed zijn;
 • Je creëert samenhang in de werkwijze van de verschillende lichtingen;
 • Je werft en evalueert trainers, bezoekt hiervoor trainingen en wedstrijden;
 • Je beoordeelt de trainers op inhoud trainingen en begeleiding van het team;
 • Je bent een klankbord voor de trainers/leiders omtrent voetbalzaken;
 • Je draagt zorg voor een duidelijke communicatie bij de doorstroming van spelers naar een hogere leeftijdsgroep;
 • Je organiseert scholingsactiviteiten voor trainers/leiders en stimuleert deze tot het volgen van opleidingen/cursussen;
 • Je organiseert overleg tussen de trainers van de lichtingen;
Technisch Hart van Victoria’28 (leden werkgroep)

Het technisch hart bestaat uit oud-spelers en leden die de club een warm hart toedragen. Zij adviseren de TC inzake het technisch beleid. Het Technisch Hart moet goedkeuring geven aan het VTB.

Interne Scouting 

Kerntaak: Een duidelijk beeld creëren van de kwaliteiten van de eigen spelers, waardoor het indelen van de teams niet meer een momentopname is (selectiewedstrijd). 

 • Het bekijken van spelers uit elftallen van de eigen vereniging, aan de hand van voortgangsformulieren. 
 • Het indelen van teams voor het nieuwe seizoen in samenwerking met de technische commissie.
 • Zorgdragen voor de samenstelling van een spelers-volg-systeem.

Overlegvormen Nadere uitwerking volgt in 2020/21


Duiding selectieteams

Binnen de verschillende lichtingen wordt onderscheid gemaakt tussen selectie en recreatieve teams. Op deze doelgroepen zijn verschillende doelstellingen en uitgangspunten van toepassing. Deze zaken worden in de volgende hoofdstukken nader toegelicht en verder uitgelicht. Het streven is om afhankelijk van de mogelijkheden een JO18-1, JO16-1, JO14-1 te formeren. De volgende teams worden als selectieteam bestempeld:

Senioren

Zon 1 en 2.

Jeugd

JO19-1
JO18-1 *
JO17-1
JO16-1
JO15-1
JO14-1 *
JO13-1
JO12-1
JO11-1
JO10-1
JO9-1
JO8-1

*indien ingedeeld
*JO18, en de *JO14 zijn in het seizoen 2020-2021 nog niet ingedeeld.

Selectieteams spelen thuiswedstrijden zoveel mogelijk op het hoofdveld. Er is ruimte op het veld voor een warming-up, tijdens deze wedstrijden wordt gebruikt gemaakt van ons scorebord.

Organisatorische doelstellingen

Door het opzetten van een eenduidige structuur kunnen een aantal organisatorische zaken bij de kop gepakt worden. Deze liggen met name op het vlak van communicatie en afstemming tussen de verschillende geledingen binnen de club. Een aantal organisatorische doelstellingen staan onderstaand opgesomd.

Doelstellingen Technische Commissie
 • Invullen van posities en functies van de Technische Commissie;
 • De samenwerking tussen de jeugd- en seniorenafdeling moet worden verbeterd.
 • De afspraken over de overgang van jeugdleden naar de senioren moet worden verbeterd.
 • De samenwerking tussen alle selectieteams binnen de lichtingen moet worden verbeterd.
 • De communicatielijnen tussen de technische coördinatoren, selectietrainers, leiders en overige geledingen (recreatieve tak) binnen de vereniging dienen zo efficiënt mogelijk te zijn.

Gekwalificeerde trainers en begeleiders

Om de visie en doelstellingen praktisch uit te voeren is gekwalificeerd kader noodzakelijk.

V.v. Victoria’28 wil een goede ‘werkgever’ voor alle trainers zijn, waar trainers kansen krijgen zich verder te ontwikkelen volgens de richtlijnen van het jeugd VTB.

Het doel van deze ontwikkeling is dat mensen kunnen groeien in hun trainersfunctie en of in een functie als coördinator. Voor de vereniging is het doel gekwalificeerd kader in te zetten waardoor trainingen van een hoger niveau wordt geboden, spelers -speelsters beter worden en teams op een hoger niveau kunnen acteren. 

Voor kaderontwikkeling wordt door v.v. Victoria’28 jaarlijks budget gereserveerd. Daarnaast investeert de club tijd en energie in het begeleiden van zowel selectie als vrijwillige trainers en stagiaires. Bijkomend doel is meer trainers /stagiaires op deze manier te binden aan de vereniging.

Niveau selectie/ jeugdtrainers

Van selectietrainers van de eerste teams wordt verwacht dat zij in het bezit zijn van een

UEFA-C -TC III (jeugd) diploma: dat geldt voor de selectietrainers van de selectieteams JO19 tot en 

met JO13.  Voor de jongere jeugd (t/m de O12) betreft het een diploma juniorentrainer/pupillentrainer. Het streven moet zijn dat we voor alle jeugdteams 1 trainer en 1 leider aanstellen, zodat zij elkaar kunnen ondersteunen, stimuleren en aanvullen.

Keepers

Naast een plan voor de ontwikkeling van spelers, hebben wij ook veel aandacht voor de

ontwikkeling van keepers. Onder leiding van een gediplomeerde keeperstrainer, zullen alle jeugd, – en selectiekeepers vanaf de JO13-1 1x per week individuele training hebben. Belangrijk onderdeel hierin is, naast de individuele keeperstraining, ook de teamtraining en de ontwikkeling van de keepers binnen het team. De keeperstrainer zal dan ook op regelmatige basis aanwezig zijn tijdens een teamtraining. In overleg met de selectietrainer zal hij dan mede de training verzorgen en vooral gericht zijn op de keeper. Hij zal vallen onder de verantwoordelijkheid van de technisch coördinator en zij zullen dan ook regelmatig contact hebben over de individuele ontwikkeling van de diverse keepers. Daarnaast zal hij aanwezig zijn op de selectietrainersbijeenkomsten en worden ook hier de ontwikkelingen besproken.

Kaderbegeleiding

Jaarlijks wordt er in afstemming tussen de technische coördinator voor de onderbouw en bovenbouw , kader begeleid. Doelstelling is dat alle trainers en stagiaires of tijdens de circuittraining of tijdens de reguliere training minimaal twee keer per jaar individueel worden begeleid. Naast de trainingen wordt getracht zoveel als mogelijk ook de coaching van wedstrijden te begeleiden. Naast de evaluatie met de betreffende trainer wordt van de bevindingen door een van de kaderleden een persoonlijke nota geschreven en gedeeld met de trainer die begeleid is. Zo ontstaat een positieve band met de te begeleiden trainer en krijgt hij meer inzicht waardoor trainingen op een hoger niveau kunnen worden gegeven. Per leeftijdscategorie of in combinatie met andere leeftijden in de 6-6, 8-8 of 11-11 vorm worden themabijeenkomsten georganiseerd met als doel het geschreven beleid praktisch inzichtelijk te maken en te bespreken. Zulke bijeenkomsten (“Avondje Rinus app”) worden indien mogelijk gecombineerd met een praktijkgedeelte.

Overige ontwikkelingspunten
 • De niet-selectieteams worden getraind door opgeleide trainers. Een trainer kan intern of

extern opgeleid zijn. Ieder team beschikt over tenminste één leider/(spel)begeleider. Van hen wordt verwacht dat zij beschikken over goede sociale- en communicatieve vaardigheden en bijdragen aan een optimale teamgeest. 

 • Hoofd, assistent, en overige trainers en ook leiders/(spel)begeleiders worden door de vereniging gestimuleerd tot het volgen van zowel interne als externe trainingen/clinics en opleidingen bij de KNVB of andere aanbieders. 
 • Voor alle (nieuwe) trainers wordt aan het begin van het seizoen een bijeenkomst georganiseerd. 
 • Elke trainer en coach moet in het bezit zijn van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). De VOG moet aan het begin van het seizoen overhandigd worden bij het bestuurslid Voetbalzaken.
Niveau trainers selectie senioren

Van de selectietrainer van het eerste team wordt verwacht dat hij in het bezit is van minimaal een

UEFA-C -TC II diploma, de trainer van het tweede team minimaal UEFA-C TC III diploma.

Voorkeur heeft een assistent-trainer bij het eerste team die de opleiding UEFA-C TC III volgt of heeft afgerond. Voor de keeperstrainer worden de opleidingseisen nader ingevuld.

Training

Voor alle selectieteams wordt minimaal 2 maal per week training aangeboden. Het is voor selectieteams mogelijk om 3 maal per week te trainen. Aan niet-selectieteams wordt in principe 2 maal per week training aangeboden. 

Onderscheid doelgroepen

Zoals in de doelstelling is verwoord draait het bij Victoria’28 om de juiste aandacht voor alle spelers. Recreatief en prestatief. We willen dat jeugdspelers doorstromen naar de senioren of op andere wijze verbonden blijven aan onze vereniging. 

Doelstellingen senioren prestatie teams

Op zondag wordt door het eerste en tweede elftal prestatievoetbal gespeeld. Dit zijn op dit vlak voor de senioren de twee vlaggenschepen van de vereniging. Gaat het met de prestatie-elftallen goed heeft dit een positieve invloed op de rest van het voetbal bij de vereniging. Dit geldt met name voor het 1e team. Presteert het 1e team goed, dan heeft dit een positieve spin-off op alle geledingen van de vereniging. 

 • Het doel is om met het eerste elftal stabiel in de 3e klasse te voetballen. Het eerste elftal moet minimaal een stabiele derdeklasser zijn waarbij meegedaan wordt om de periodetitels. 
 • Voor het tweede elftal geldt dat dit minimaal reserve tweede klasse speelt.
 • Het tweede elftal dient als instroom naar het eerste elftal, opvang van talentvolle jonge spelers en daar waar mogelijk afbouw van oud eerste elftalspelers;
 • Het uitgangspunt is dat beide teams grotendeels uit “eigen jeugd” bestaan. 
 • De randvoorwaarden bij de 1e selectie zijn optimaal geregeld. Dit betreft de kleding, maar ook de trainingsmaterialen.
 • De 1e selectie heeft de beschikking over een gediplomeerde verzorger. Bij zware blessures kan doorverwezen worden naar een fysiotherapeut, waarmee afspraken gemaakt zijn;
 • Voor de 1e selectie is een teambudget beschikbaar om activiteiten te organiseren;
 • De 1e selectie kan beschikken over voldoende spelers en bestaat minimaal uit 32 (fitte) veldspelers en 2 vaste keepers.
 • De keepers van de 1e selectie krijgen op vaste tijden keeperstraining;
Rechten en plichten als selectiespeler

Van de selectiespelers wordt verwacht dat zij zich 100% inzetten voor de vereniging en het eerste en tweede elftal. Dit betekent een trainingsopkomst van boven de 75%, een juiste wedstrijdinstelling en een positieve en sportieve houding richting scheidsrechter, tegenstander en publiek. Zij zijn zich bewust dat er naar hen wordt gekeken, dat zij een voorbeeldfunctie vervullen en dat zij de regels rondom sportiviteit en respect naleven. Alle selectiespelers vertegenwoordigen v.v. Victoria’28 op een goede, trotse en waardige manier. Daarnaast worden selectiespelers gevraagd voor het trainen van een jeugdteam, het fluiten van jeugdwedstrijden, het doen van kantinediensten, etc. Het bezoeken van thuiswedstrijden van de JO19-1 helpt om de overgang van spelers uit dit elftal naar de senioren soepeler te laten verlopen.

Beloftenteam

Het streven is om een beloften team 021 samen te stellen. Dit beloften team neemt deel aan de Beltona-competitie. Het beloften team van onder 21 (of 23 afhankelijk van de ontwikkelingen binnen de Beltona organisatie) bestaat uit talentvolle senioren en talentvolle jeugdspelers. Met dit team wordt de verbinding tussen jeugd en senioren versterkt. De JO17/018*/19-1 trainers worden hierbij betrokken.

Inpassen jeugdspelers

Binnen het selectievoetbal senioren is de lijn, 1e, 2e, JO19 en JO17-1.Dit betekent dat het 1e en 2e elftal wordt aangevuld met JO19-1, JO17-1 spelers als dat qua personele/ kwalitatieve bezetting nodig is. Dit is om talent uit de JO19-1en 17-1 sneller aan het niveau van seniorenvoetbal te laten wennen en om de binding tussen jeugd en senioren te vergroten.

De coördinator(en) zorgen met de trainers van het eerste en tweede elftal en de trainer van de JO17, J018-1*, JO19-1 voor een soepele overgang van jeugdspelers die in aanmerking komen voor het eerste en tweede elftal. Zij trainen vanaf de voorbereiding/winterstop periodiek met één van beide elftallen mee en spelen ook regelmatig mee in het eerste en tweede elftal en onder 21 (Beltona).

Financiële middelen

Het bestuur zorgt ervoor dat er een bepaald budget wordt vrijgemaakt voor de selectie van het eerste en tweede elftal. Spelers worden bij v.v. Victoria’28 niet individueel betaald, betalen gewoon contributie, maar zij worden wel ondersteund met een aantal secundaire zaken. Hierbij valt te denken aan onder andere training /wedstrijd (presentatie) kleding, lunch/ brunch voor de wedstrijd en enkele consumpties. 

Doelstellingen senioren recreatieve teams

Naast de prestatieteams verdient de recreatieve tak binnen de vereniging veel aandacht. Plezier staat binnen deze teams dan ook echt bovenaan. Het zijn ook deze teams die vaak vrijwilligers leveren en daarmee ook van eminent belang zijn voor de vereniging. Belangrijk is wel dat het algehele belang van de vereniging de boventoon voert en de teams niet ieder voor zich gaan. 

 • Recreatieve voetballers op een zo aangenaam mogelijke wijze te laten functioneren op prestatief/recreatief niveau;
 • Het voldoende opleiden van goede trainers en begeleiders;
 • De komende jaren willen wij weer doorgroeien naar X herensenioren teams die deelnemen aan de zaterdag en/of zondagcompetitie, waarbij binnen de teams het verenigingsbelang voorop staat. Hiertoe behoren ook de 35+ en 45+ teams en eventueel het Walking Football;
 • We proberen minimaal een damesteam deel te laten nemen aan de competitie. Echter hierbij zijn wij afhankelijk van de aanmeldingen die wij wel stimuleren;
Doelstellingen jeugdvoetbal

Iedere training dient er op gericht te zijn dat elke jeugdvoetballer, ongeacht zijn aanleg, recht heeft op een leerproces, dat zowel garant staat voor een optimale ontwikkeling van zijn/haar mogelijkheden als wel van die beleving die hij/zij zoekt in zijn/haar vrijetijdsbesteding, waarbij plezier de belangrijkste drijfveer moet zijn. Daarbij zal een optimale ontwikkeling van de jeugdvoetballers de gewenste bijdrage leveren aan onze doelstellingen.

Dit houdt in dat wij werken aan de volgende doelstellingen:

 • Het opleiden van talentvolle jeugdspelers voor de seniorenselecties;
 • Bevorderen uitstroom naar senioren, ongeacht het niveau;
 • Stimuleren persoonlijke ontwikkeling: Spelers kunnen met plezier en op eigen niveau

deelnemen aan het voetbal en kunnen in een later stadium betrokken worden bij de

jeugdopleiding (bijv. het geven van trainingen, inspraak in bepaalde beleidsonderwerpen);

 • Elke speler kan op eigen niveau deelnemen aan het voetbal en elke speler kan een eigen plekje vinden binnen Victoria’28. Dit betekent dat elke speler recht heeft op voldoende speelminuten.
 • Dragende spelers zullen binnen de prestatieteams van de bovenbouw meer speelminuten krijgen dan de overige spelers die meer rouleren;
 • Sociale binding: Jeugd betrekken bij het eigen leerproces en zo tegelijkertijd verbondenheid creëren bij de vereniging (door middel van deelneming aan een jeugdwerkgroep of spelersraad);
 • De standaardjeugdteams van de bovenbouw komen uit op minimaal hoofdklasse niveau. 
 • Bij de onderbouw volgt Victoria’28 de principes van het Gelijke Kansen model

Een gezamenlijk idee over opleiden

Visie op opleiden

Het hele leerproces kenmerkt zich door het bekwamen in het voetballen. Hiervoor is het spel vereenvoudigd in verschillende partijvormen, van het traditionele elf tegen elf vanaf de junioren, tot twee tegen twee bij de mini’s. Door ook te variëren met de afmetingen van het veld, de regels en de grootte van de doelen, kan de trainer het accent leggen op bepaalde technische vaardigheden. 

Spelers leren flexibel omgaan met technische vaardigheden als ze veel oefenen in voetbalvormen waarin een bepaalde technische vaardigheid veelvuldig wordt gebruikt. Waar uiteindelijk naar gestreefd wordt, is dat de jeugd plezier beleeft aan de training. Dan wordt het spel gespeeld en geleerd. Als dat het geval, dan is de leersituatie voor de spelers optimaal.

De visie van Victoria’28 loopt parallel aan de visie van de KNVB t.a.v. het jeugdvoetballeerproces. Hierin staan per leeftijdscategorie de ontwikkelingsmogelijkheden en trainingsdoelen van de jeugdvoetballers beschreven. Tevens wordt per leeftijdsfase richting gegeven aan de wijze waarop de trainer zijn spelers het beste kan beïnvloeden. Het uitgangspunt blijft dat iedere jeugdspeler zich met de juiste aandacht optimaal kan ontwikkelen.

Visie op leren

De Technische Commissie is verantwoordelijk voor de visie op leren. Voor het ontwikkelen van de jeugdspelers wordt aansluiting gezocht bij de laatste ontwikkelingen op dit gebied zoals het impliciet leren.

Speelwijze

De speelwijze van de selectieteams van Victoria’28 is gebaseerd op een aantal uniforme spelprincipes. De spelprincipes zijn gebaseerd op de teamfuncties aanvallen, verdedigen, omschakelen naar aanvallen en omschakelen naar verdedigen. De spelprincipes zijn per leeftijdscategorie verder uitgewerkt op een Speelwijzekaart. Daarnaast worden deze spelprincipes gekoppeld aan specifieke trainingsdoelen, die uitgewerkt worden naar oefenvormen per leeftijdscategorie. 

Formatie

De jeugdteams in de bovenbouw alsmede het 1e en 2e team van Victoria’28 spelen bij voorkeur in een 1:4:3:3 of 1:3:4:3 formatie. Deze formatie biedt vooral voor de jeugdspelers de meeste ontwikkelingsmogelijkheden. 

Wisselbeleid

Het wisselbeleid in de onderbouw is gebaseerd op het Gelijke Kansen model. Dit betekent dat iedere speler in het team evenveel minuten speelt. In de selectie teams van de bovenbouw kan de trainer ervoor kiezen met de sterkste opstelling te beginnen en alleen wissels uit te voeren als dat naar verwachting ten gunste van de teamprestatie is. Hier zien we de geleidelijke overgang van individuele ontplooiing naar teamprestatie vorm krijgen.

Selectiebeleid

De procedure voor het selectiebeleid is vastgelegd in een bijlage van het VTB. Belangrijk in het selectiebeleid is het uitgangspunt “techniek boven kracht”. Het is verleidelijk voor trainers om de sterkste spelers van een lichting te selecteren i.p.v. de spelers die nog onvoldoende power hebben, maar vaak wel over een goede (lees betere) basistechniek beschikken. Het is aan de trainers en de TC om oog hebben voor deze laatste categorie spelers. 

Selectieteams

We streven ernaar om voor de onder- en bovenbouw per leeftijdscategorie minimaal 1 selectieteam te formeren. We zijn hierbij afhankelijk van de kwantiteit en de kwaliteit van de instroom van jeugdleden. Het kan gebeuren dat bij een grote en goede lichting er gekozen wordt om 1 selectieteam toe te voegen. Dit gebeurt dan in nauw overleg met de TC en de hoofdtrainers. 

SVS en POP

Belangrijke middelen bij het begeleiden van jeugdspelers zijn het SVS (speler-volg-systeem) en de POP gesprekken. In december worden door de trainers de POP gesprekken gevoerd. Vervolgens worden de uitkomsten in het SVS vastgelegd. De gesprekken en de uitkomsten hiervan vormen een belangrijke input voor de teamindelingen van de selectieteams. 

Doelstellingen opleiden
 • Verbeteren doorstroming jeugdspelers naar de senioren.
 • Gelijkgerichte wijze van opleiden.
 • Uitwerken speelwijze per leeftijdscategorie.
 • Het implementeren, ontwikkelen en gebruiken van een spelersvolgsysteem; SVS
 • Het uitvoeren en vastleggen van POP gesprekken door de hoofdtrainers;
 • Communicatie en aansturing van trainers t.a.v. training en speelwijze;
 • Ontwikkelen visie op leren;
 • Volgen en implementeren beleid Gelijke Kansen model; 
 • Bijlage: Organogram Technische Commissie
Horizontale afstemming TC en JC
Download het Technisch Voetbalbeleid