Technisch Beleidsplan Victoria’28

“Werken aan een stabiele voetbalstructuur”
Periode 2020 – 2025
Voorwoord

In de afgelopen periode is tijdens evaluaties gesprekken gebleken dat er een Voetbal Technisch Beleidsplan (VTB) ontbreekt binnen v.v. Victoria´28. Dit is voor mij aanleiding geweest om een actueel VTB voor v.v. Victoria´28 te schrijven. De visie, missie en doelstellingen van het technisch beleid zal worden beschreven voor alle teams van onze vereniging. Het VTB beslaat de periode 2020 tot en met 2025, een periode van 5 seizoenen. Jaarlijks wordt het VTB in de maand juni opnieuw bekeken en waar nodig aangepast. Onder aanpassingen vallen doelstellingen voor de korte termijn, acties en operationele zaken. De visie, missie en doelstellingen worden alleen bij hoge uitzondering herzien en aangepast. Tijdens de opmaak van dit VTB begeven we ons momenteel in surrealistische en onzekere tijden door de Corona-crisis. Plannen voor de korte termijn voorzien er onder meer in dat we zodra we de “wei” in mogen ook meteen “los” kunnen gaan. Denk hierbij aan de keuzes voor de indeling spelers, aanstelling trainers, scheidsrechters en ander kader van alle teams, maar ook wat zijn de financiële gevolgen op korte en langere termijn. De voorkeur gaat uit naar het volgen van dezelfde koers, ook bij eventuele tegenvallers.

Dit beleidsplan (besproken en bewerkt samen met de leden uit de werkgroep, bestuur en coördinatoren per lichting) is zeker niet compleet. Ook zal er een strategisch plan moeten worden uitgewerkt om de mensen die het plan moeten gaan uitvoeren mee te krijgen, want alles valt en staat met het kader die het moeten uitvoeren/invullen, bewaken en continueren van het VTB. 

Dit concept voetbalbeleidsplan vormt het kader waarbinnen de voetbalorganisatie, – en voetbaltechnische activiteiten gestructureerd plaatsvinden. Het VTB dient als leidraad voor het ten uitvoer brengen van het VTB, afwijkingen zijn dus mogelijk in specifieke situaties. Het is op hoofdlijnen geschreven.

Augustus 2020,

Martin Bennink
Hoofd Technische Commissie (TC) Victoria’ 28


Visie en Missie v.v. Victoria’28

V.v. Victoria’28 maakt deel uit van de ontmoetingsparken in Enschede en wil met Ontmoetingspark Zuid het ontmoetingspunt zijn voor al de inwoners van de Zuidwijken; zij kent geen politieke of religieuze voorkeuren of banden en staat letterlijk open voor iedereen. De vereniging wil het beste klimaat creëren om met plezier in het spel te bewegen en te sporten zowel op recreatief als op prestatief niveau. 

De vereniging is maatschappelijk betrokken en faciliteert de juiste begeleiding van zowel het individu, als ook de teams van de vereniging. Met verschillende projecten en samenwerkingsverbanden richt de vereniging haar aandacht en zorg op mensen die dat nodig hebben om zo een bijdrage te leveren aan de sociale vitaliteit en samenhang in de wijk. 

Mens, geld en faciliteiten.

De vereniging heeft zich georganiseerd naar de drie basis onderdelen mens, geld en faciliteiten

Mens

Zoals aangegeven wil de vereniging open staan voor iedereen, vandaar dat we veel verschillende leden kennen. Actieve spelende leden, niet spelende leden, trainers en leiders, vrijwilligers, deelnemers aan de diverse maatschappelijke projecten en verder een ieder die de vereniging op een of andere wijze steunt en ondersteunt.

We zijn een vereniging en dit houdt in dat we voor, namens en samen met alle leden opereren, we zijn open en eerlijk en we besteden op elk niveau alle aandacht aan de omgang met elkaar en met de tegenstanders. Besef van normen en waarden is voor onze vereniging de kernwaarde.

De vereniging streeft ernaar om de prestatie elftallen op niveau te brengen en te houden zonder dat er directe financiële tegemoetkomingen ontvangen worden door de spelers. De vereniging, loyaliteit, stabiliteit, kwaliteit van trainers en aangeboden trainingen en faciliteiten kent een hogere prioriteit dan de financiële compensatie. 

Bij het aannemen van nieuwe leden maken we op geen enkele wijze onderscheid in nationaliteit, overtuiging of geslacht, iedereen moet zich welkom voelen.

Een belangrijk deel van onze leden is betrokken als vrijwilliger, elke lid wordt geacht een bijdrage te leveren aan de vereniging. Uitgangspunt is dat vrijwilligheid geen vrijblijvendheid is. 

Om de veiligheid van alle leden te kunnen waarborgen zorgen we dat er van iedere vrijwilliger en anders bij de club betrokken medewerker een actuele VOG-verklaring is. Wie zich inzet als vrijwilliger doet dit met inzet en pak de rol serieus op. Als vereniging waarderen we de inzet van al onze vrijwilligers en staan we op gepaste momenten stil bij het vele werk dat de vrijwilligers verzetten. De structuur voor onze vereniging is helder omschreven en zorgt voor helderheid in de besluitvorming, aansturing en de uitvoering.

Er is voor alle leden niet alleen een haalplicht maar ook een brengplicht.

Geld

V.v. Victoria’28 wil een financieel gezonde vereniging zijn waar gestreefd wordt naar stabiele inkomsten en zoveel mogelijk onafhankelijkheid van kortdurende donaties. We streven naar een goede en langdurige relatie met de sponsoren en partijen die zorgen voor de afname van de diensten en hiervoor betalen. We gaan kritisch om met (on)kosten en er is een positieve kasstroom waarbij er voldoende ruimte is voor incidentele grotere uitgaven.

Er worden gelden gereserveerd in verband met toekomstige investeringen.

De contributie vormt een belangrijke inkomstenbron voor de vereniging. De hoogte van deze contributie is conform de eisen die een moderne en goed geoutilleerde sportaccommodatie stelt maar tevens zo laag mogelijk als verantwoord wordt geacht. De contributie wordt periodiek door de algemene ledenvergadering vastgesteld. Zoals boven aangegeven is zelfredzaamheid met de vele vrijwilligers essentieel in de kostenbesparing en er wordt wat dat betreft optimaal gebruik gemaakt van de krachten en kwaliteiten binnen de vereniging. Toch ontkomen we er als vereniging niet aan om op een aantal plaatsen te professionaliseren omdat we de kwaliteiten niet of niet voor de benodigde tijd beschikbaar hebben.  

Faciliteiten

Ons clubgebouw, gebouwd voor en door de leden, is de thuisbasis waar onze leden en buurtgenoten elkaar kunnen ontmoeten in een gezellige ambiance. Iedereen moet zich hier thuis en geborgen kunnen voelen.

Het clubgebouw biedt ruimte aan onze actieve leden die voetballen maar ook aan de niet spelende en ondersteunende leden. Vrijwilligers kunnen hier hun taken op locatie uitvoeren, er zijn voldoende ruimtes om elkaar te ontmoeten, scholing te verzorgen, mensen op te vangen, andere vormen van sport uit te oefenen, te ontspannen. 

Het gebouw is elke dag van de gehele week toegankelijk en open als ontmoetingspunt in de Zuidwijken.

De gehele accommodatie is bijzonder duurzaam; niet alleen om kosten te besparen maar ook omdat de vereniging dit wil uitstralen. 

We beschikken over twee volwaardige moderne kunstgrasvelden geschikt voor wedstrijden ook in de avonduren. Daarnaast beschikken we over een natuurgrasveld en een natuurgras pupillenveld.

De velden maken het samen met de beschikbare kwalitatief hoogwaardige trainingsmiddelen en nieuwste technische ontwikkelingen als videosystemen mogelijk om onze doelstellingen qua voetbalprestaties te kunnen halen. Het onderhoud van de gehele accommodatie is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van onze vereniging en voeren we zoveel mogelijk in zelfredzaamheid uit met onze vrijwilligers

We beschikken over voldoende kleedgelegenheden voor onze leden en gasten. De kleedruimtes zijn veilig en sober maar doelmatig uitgevoerd en ingericht.

Noot:
Het zal duidelijk zijn dat onze accommodatie zeker niet meer aan de eisen van de huidige tijd voldoet.
De velden zijn deels slecht en versleten, het clubgebouw is onvoldoende om al onze ambities waar te kunnen maken, de kleedkamers zijn bruikbaar maar onvoldoende in de huidige tijd. Dit is een van de belangrijkste redenen om in  de ontmoetingsclusters/ontmoetingsparken te participeren om zo niet alleen de accommodatie te kunnen vervangen en verbeteren maar ook om de dringend gewenste activiteiten op het complex voor leden en buurt uit te kunnen voeren. Alleen dan kunnen we een voldoende stevige (financiële) basis leggen voor de toekomst van v.v. Victoria’28.


Voor wie wij er zijn
 • Actieve leden
 • Niet spelende leden
 • Trainers en leiders
 • Ouders
 • Supporters
 • Vrijwilligers
 • Sponsors
 • Leden uit de maatschappelijke projecten
 • Een ieder die v.v. Victoria’28 een warm hart toedraagt
Doelstelling Voetbal Technisch (VT) beleid

“Echte groei begint klein, met aandacht. Wie aandacht krijgt groeit. Tussen alles wat op je afkomt selecteer je met aandacht en filter je wat echt belangrijk is. Loslaten, schakelen en gewoon gaan. Tot je uitkomt waar je wilt zijn. Aandacht creëert een sterke binding.” 

Wij bij Victoria’28 willen beginnen om spelers de juiste aandacht te geven, zodat zij zich kunnen ontwikkelen als mens en in het voetbalspel, ieder naar zijn eigen niveau. Wij willen dat (jeugd)spelers voor langere tijd verbonden blijven aan onze vereniging en als Victorianen* doorstromen naar de senioren. Daar willen we uitkomen.

Hoe geven wij bij Victoria’28 spelers de juiste aandacht?
 • Door een duidelijke begeleidingsstructuur te bieden;
 • Door de inzet van gekwalificeerde trainers en leiders;
 • Door een helder onderscheid te maken tussen de verschillende doelgroepen;
 • Door een gezamenlijk idee te hebben over het opleiden en voetballen met de daarbij behorende, doelstellingen, normen en waarden;
 • Door voor iedere (selectie)speler een ontwikkelingsplan te hebben;
 • Door het aanbieden van een goede en veilige voetbalomgeving, voorzien van moderne faciliteiten;

In onderstaand Voetbal Technisch Beleidsplan (VTB) worden de bovenstaande punten verder uitgewerkt naar doelstellingen en richtlijnen. Het VTB heeft een reikwijdte van 5 jaar, met het doel om daar uit te komen waar we willen zijn. De bovenstaande opsomming is ook de chronologische leidraad voor de uitvoering van de plannen. Het een kan het andere natuurlijk overlappen, maar zonder duidelijke structuur en gekwalificeerde mensen worden de overige punten niet uitvoerbaar. 

Niet onbelangrijk: Een *Victoriaan is als voetballer een speler, die meer dan 5 jaar bij Victoria gevoetbald heeft, en opgeleid is met de spelprincipes, waarden en normen die binnen Victoria’28 gelden.

“Aandacht zit in hele kleine dingen, maar wat het doet is groots.”

FORZA VICTORIA’28


Een duidelijke begeleidingsstructuur

Algemeen

Voor de spelers, ouders en begeleiders moet de begeleidingsstructuur duidelijk zijn. Bij wie moet je zijn voor vragen over de indeling van de teams, het doorschuiven van spelers of de manier van voetballen. Welke overleggen vinden er periodiek plaats om het begeleiden van spelers te optimaliseren. M.a.w. wat zijn de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de Technische Commissie. Een duidelijke afbakening is gewenst, waarbij het VTB voorziet in afspraken t.a.v. voetbaltechnische beleid. De volgende items vallen onder de begeleidingsstructuur:

 • De organisatiestructuur van de TC;
 • De overlegvormen binnen de TC;
 • De duiding van selectieteams;
 • Organisatorische doelstellingen.
Organisatiestructuur Technische Commissie 

In dit VTB wordt onderscheid gemaakt in technisch beleid senioren en technisch beleid jeugd. Het jeugdvoetbal is voor een goede aansturing verder onderverdeeld in de onderbouw en bovenbouw. Het beloften team valt onder de verantwoordelijkheid van de TC senioren. In de bijlage staat een organogram van de Technische Commissie. Binnen de structuur van de TC hebben de technische coördinatoren een 

key-posities. Zij vertalen het technisch beleid naar doelstellingen per doelgroep. De technisch coördinator werkt hiervoor samen met de pupillen, junioren – en de senioren coördinator. Onderstaand worden de werkzaamheden van de TC verder verduidelijkt.

Technische Commissie

De technische commissie heeft tot doel het ontwikkelen en uitvoeren van het VTB. De technische commissie bestaat op dit moment uit 2 technisch coördinatoren voor onze jeugd, senioren (vacant) een lid voor de scouting. De technisch coördinatoren zijn verantwoordelijk voor het technisch beleid van de volgende doelgroepen:

 • TC pupillen onderbouw
 • TC junioren bovenbouw
 • TC senioren 
Taken Technische Commissie
 • Opzetten, onderhouden en bewaken van het technisch beleid van Victoria’28 en zorgen voor een goede organisatie en afstemming met andere commissies;
 • Afstemming met trainers en leiders en gezamenlijk met hen bepalen hoe op prestatief en recreatief gebied een optimaal klimaat kan worden gecreëerd (zie dit beleidsplan);
 • Afstemmen van de indelingen van de trainingen (incl. trainingsschema), de teamindelingen en het selectiebeleid;
 • Gevraagd en ongevraagd advies doen aan het Algemeen Bestuur en de andere commissies;
 • Aanstellen van (jeugd)trainers die gezamenlijk met de TC een optimaal prestatief en recreatief klimaat voor leden willen nastreven.
Technisch Coördinator

Kerntaak: het uitvoeren van het technisch beleid van de vereniging.

 • Je werkt volgens het VTB van Victoria’28 en draagt dat ook actief uit;
 • Je ziet toe op de uitvoering van het VTB en draagt voorstellen aan ter verbetering van dit plan;
 • Je hebt zitting in de Technische Commissie en toont hierbij initiatief v.w.b. indelingen per team / lichting en zorgt dat concepten tijdig gereed zijn;
 • Je creëert samenhang in de werkwijze van de verschillende lichtingen;
 • Je werft en evalueert trainers, bezoekt hiervoor trainingen en wedstrijden;
 • Je beoordeelt de trainers op inhoud trainingen en begeleiding van het team;
 • Je bent een klankbord voor de trainers/leiders omtrent voetbalzaken;
 • Je draagt zorg voor een duidelijke communicatie bij de doorstroming van spelers naar een hogere leeftijdsgroep;
 • Je organiseert scholingsactiviteiten voor trainers/leiders en stimuleert deze tot het volgen van opleidingen/cursussen;
 • Je organiseert overleg tussen de trainers van de lichtingen;
Technisch Hart van Victoria’28 (leden werkgroep)

Het technisch hart bestaat uit oud-spelers en leden die de club een warm hart toedragen. Zij adviseren de TC inzake het technisch beleid. Het Technisch Hart moet goedkeuring geven aan het VTB.

Interne Scouting 

Kerntaak: Een duidelijk beeld creëren van de kwaliteiten van de eigen spelers, waardoor het indelen van de teams niet meer een momentopname is (selectiewedstrijd). 

 • Het bekijken van spelers uit elftallen van de eigen vereniging, aan de hand van voortgangsformulieren. 
 • Het indelen van teams voor het nieuwe seizoen in samenwerking met de technische commissie.
 • Zorgdragen voor de samenstelling van een spelers-volg-systeem.

Overlegvormen Nadere uitwerking volgt in 2020/21


Duiding selectieteams

Binnen de verschillende lichtingen wordt onderscheid gemaakt tussen selectie en recreatieve teams. Op deze doelgroepen zijn verschillende doelstellingen en uitgangspunten van toepassing. Deze zaken worden in de volgende hoofdstukken nader toegelicht en verder uitgelicht. Het streven is om afhankelijk van de mogelijkheden een JO18-1, JO16-1, JO14-1 te formeren. De volgende teams worden als selectieteam bestempeld:

Senioren

Zon 1 en 2.

Jeugd

JO19-1
JO18-1 *
JO17-1
JO16-1
JO15-1
JO14-1 *
JO13-1
JO12-1
JO11-1
JO10-1
JO9-1
JO8-1

*indien ingedeeld
*JO18, en de *JO14 zijn in het seizoen 2021-2022 nog niet ingedeeld.

Selectieteams spelen thuiswedstrijden zoveel mogelijk op het hoofdveld. Er is ruimte op het veld voor een warming-up, tijdens deze wedstrijden wordt gebruikt gemaakt van ons scorebord.

Organisatorische doelstellingen

Door het opzetten van een eenduidige structuur kunnen een aantal organisatorische zaken bij de kop gepakt worden. Deze liggen met name op het vlak van communicatie en afstemming tussen de verschillende geledingen binnen de club. Een aantal organisatorische doelstellingen staan onderstaand opgesomd.

Doelstellingen Technische Commissie
 • Invullen van posities en functies van de Technische Commissie;
 • De samenwerking tussen de jeugd- en seniorenafdeling moet worden verbeterd.
 • De afspraken over de overgang van jeugdleden naar de senioren moet worden verbeterd.
 • De samenwerking tussen alle selectieteams binnen de lichtingen moet worden verbeterd.
 • De communicatielijnen tussen de technische coördinatoren, selectietrainers, leiders en overige geledingen (recreatieve tak) binnen de vereniging dienen zo efficiënt mogelijk te zijn.

Gekwalificeerde trainers en begeleiders

Om de visie en doelstellingen praktisch uit te voeren is gekwalificeerd kader noodzakelijk.

V.v. Victoria’28 wil een goede ‘werkgever’ voor alle trainers zijn, waar trainers kansen krijgen zich verder te ontwikkelen volgens de richtlijnen van het jeugd VTB.

Het doel van deze ontwikkeling is dat mensen kunnen groeien in hun trainersfunctie en of in een functie als coördinator. Voor de vereniging is het doel gekwalificeerd kader in te zetten waardoor trainingen van een hoger niveau wordt geboden, spelers -speelsters beter worden en teams op een hoger niveau kunnen acteren. 

Voor kaderontwikkeling wordt door v.v. Victoria’28 jaarlijks budget gereserveerd. Daarnaast investeert de club tijd en energie in het begeleiden van zowel selectie als vrijwillige trainers en stagiaires. Bijkomend doel is meer trainers /stagiaires op deze manier te binden aan de vereniging.

Niveau selectie/ jeugdtrainers

Van selectietrainers van de eerste teams wordt verwacht dat zij in het bezit zijn van een

UEFA-C -TC III (jeugd) diploma: dat geldt voor de selectietrainers van de selectieteams JO19 tot en 

met JO13.  Voor de jongere jeugd (t/m de O12) betreft het een diploma juniorentrainer/pupillentrainer. Het streven moet zijn dat we voor alle jeugdteams 1 trainer en 1 leider aanstellen, zodat zij elkaar kunnen ondersteunen, stimuleren en aanvullen.

Keepers

Naast een plan voor de ontwikkeling van spelers, hebben wij ook veel aandacht voor de

ontwikkeling van keepers. Onder leiding van een gediplomeerde keeperstrainer, zullen alle jeugd, – en selectiekeepers vanaf de JO13-1 1x per week individuele training hebben. Belangrijk onderdeel hierin is, naast de individuele keeperstraining, ook de teamtraining en de ontwikkeling van de keepers binnen het team. De keeperstrainer zal dan ook op regelmatige basis aanwezig zijn tijdens een teamtraining. In overleg met de selectietrainer zal hij dan mede de training verzorgen en vooral gericht zijn op de keeper. Hij zal vallen onder de verantwoordelijkheid van de technisch coördinator en zij zullen dan ook regelmatig contact hebben over de individuele ontwikkeling van de diverse keepers. Daarnaast zal hij aanwezig zijn op de selectietrainersbijeenkomsten en worden ook hier de ontwikkelingen besproken.

Kaderbegeleiding

Jaarlijks wordt er in afstemming tussen de technische coördinator voor de onderbouw en bovenbouw , kader begeleid. Doelstelling is dat alle trainers en stagiaires of tijdens de circuittraining of tijdens de reguliere training minimaal twee keer per jaar individueel worden begeleid. Naast de trainingen wordt getracht zoveel als mogelijk ook de coaching van wedstrijden te begeleiden. Naast de evaluatie met de betreffende trainer wordt van de bevindingen door een van de kaderleden een persoonlijke nota geschreven en gedeeld met de trainer die begeleid is. Zo ontstaat een positieve band met de te begeleiden trainer en krijgt hij meer inzicht waardoor trainingen op een hoger niveau kunnen worden gegeven. Per leeftijdscategorie of in combinatie met andere leeftijden in de 6-6, 8-8 of 11-11 vorm worden themabijeenkomsten georganiseerd met als doel het geschreven beleid praktisch inzichtelijk te maken en te bespreken. Zulke bijeenkomsten (“Avondje Rinus app”) worden indien mogelijk gecombineerd met een praktijkgedeelte.

Overige ontwikkelingspunten
 • De niet-selectieteams worden getraind door opgeleide trainers. Een trainer kan intern of

extern opgeleid zijn. Ieder team beschikt over tenminste één leider/(spel)begeleider. Van hen wordt verwacht dat zij beschikken over goede sociale- en communicatieve vaardigheden en bijdragen aan een optimale teamgeest. 

 • Hoofd, assistent, en overige trainers en ook leiders/(spel)begeleiders worden door de vereniging gestimuleerd tot het volgen van zowel interne als externe trainingen/clinics en opleidingen bij de KNVB of andere aanbieders. 
 • Voor alle (nieuwe) trainers wordt aan het begin van het seizoen een bijeenkomst georganiseerd. 
 • Elke trainer en coach moet in het bezit zijn van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). De VOG moet aan het begin van het seizoen overhandigd worden bij het bestuurslid Voetbalzaken.
Niveau trainers selectie senioren

Van de selectietrainer van het eerste team wordt verwacht dat hij in het bezit is van minimaal een

UEFA-C -TC II diploma, de trainer van het tweede team minimaal UEFA-C TC III diploma.

Voorkeur heeft een assistent-trainer bij het eerste team die de opleiding UEFA-C TC III volgt of heeft afgerond. Voor de keeperstrainer worden de opleidingseisen nader ingevuld.

Training

Voor alle selectieteams wordt minimaal 2 maal per week training aangeboden. Het is voor selectieteams mogelijk om 3 maal per week te trainen. Aan niet-selectieteams wordt in principe 2 maal per week training aangeboden. 

Onderscheid doelgroepen

Zoals in de doelstelling is verwoord draait het bij Victoria’28 om de juiste aandacht voor alle spelers. Recreatief en prestatief. We willen dat jeugdspelers doorstromen naar de senioren of op andere wijze verbonden blijven aan onze vereniging. 

Doelstellingen senioren prestatie teams

Op zondag wordt door het eerste en tweede elftal prestatievoetbal gespeeld. Dit zijn op dit vlak voor de senioren de twee vlaggenschepen van de vereniging. Gaat het met de prestatie-elftallen goed heeft dit een positieve invloed op de rest van het voetbal bij de vereniging. Dit geldt met name voor het 1e team. Presteert het 1e team goed, dan heeft dit een positieve spin-off op alle geledingen van de vereniging. 

 • Het doel is om met het eerste elftal stabiel in de 3e klasse te voetballen. Het eerste elftal moet minimaal een stabiele derdeklasser zijn waarbij meegedaan wordt om de periodetitels. 
 • Voor het tweede elftal geldt dat dit minimaal reserve tweede klasse speelt.
 • Het tweede elftal dient als instroom naar het eerste elftal, opvang van talentvolle jonge spelers en daar waar mogelijk afbouw van oud eerste elftalspelers;
 • Het uitgangspunt is dat beide teams grotendeels uit “eigen jeugd” bestaan. 
 • De randvoorwaarden bij de 1e selectie zijn optimaal geregeld. Dit betreft de kleding, maar ook de trainingsmaterialen.
 • De 1e selectie heeft de beschikking over een gediplomeerde verzorger. Bij zware blessures kan doorverwezen worden naar een fysiotherapeut, waarmee afspraken gemaakt zijn;
 • Voor de 1e selectie is een teambudget beschikbaar om activiteiten te organiseren;
 • De 1e selectie kan beschikken over voldoende spelers en bestaat minimaal uit 32 (fitte) veldspelers en 2 vaste keepers.
 • De keepers van de 1e selectie krijgen op vaste tijden keeperstraining;
Rechten en plichten als selectiespeler

Van de selectiespelers wordt verwacht dat zij zich 100% inzetten voor de vereniging en het eerste en tweede elftal. Dit betekent een trainingsopkomst van boven de 75%, een juiste wedstrijdinstelling en een positieve en sportieve houding richting scheidsrechter, tegenstander en publiek. Zij zijn zich bewust dat er naar hen wordt gekeken, dat zij een voorbeeldfunctie vervullen en dat zij de regels rondom sportiviteit en respect naleven. Alle selectiespelers vertegenwoordigen v.v. Victoria’28 op een goede, trotse en waardige manier. Daarnaast worden selectiespelers gevraagd voor het trainen van een jeugdteam, het fluiten van jeugdwedstrijden, het doen van kantinediensten, etc. Het bezoeken van thuiswedstrijden van de JO19-1 helpt om de overgang van spelers uit dit elftal naar de senioren soepeler te laten verlopen.

Beloftenteam

Het streven is om een beloften team 021 samen te stellen. Dit beloften team neemt deel aan de Beltona-competitie. Het beloften team van onder 21 (of 23 afhankelijk van de ontwikkelingen binnen de Beltona organisatie) bestaat uit talentvolle senioren en talentvolle jeugdspelers. Met dit team wordt de verbinding tussen jeugd en senioren versterkt. De JO17/018*/19-1 trainers worden hierbij betrokken.

Inpassen jeugdspelers

Binnen het selectievoetbal senioren is de lijn, 1e, 2e, JO19 en JO17-1.Dit betekent dat het 1e en 2e elftal wordt aangevuld met JO19-1, JO17-1 spelers als dat qua personele/ kwalitatieve bezetting nodig is. Dit is om talent uit de JO19-1en 17-1 sneller aan het niveau van seniorenvoetbal te laten wennen en om de binding tussen jeugd en senioren te vergroten.

De coördinator(en) zorgen met de trainers van het eerste en tweede elftal en de trainer van de JO17, J018-1*, JO19-1 voor een soepele overgang van jeugdspelers die in aanmerking komen voor het eerste en tweede elftal. Zij trainen vanaf de voorbereiding/winterstop periodiek met één van beide elftallen mee en spelen ook regelmatig mee in het eerste en tweede elftal en onder 21 (Beltona).

Financiële middelen

Het bestuur zorgt ervoor dat er een bepaald budget wordt vrijgemaakt voor de selectie van het eerste en tweede elftal. Spelers worden bij v.v. Victoria’28 niet individueel betaald, betalen gewoon contributie, maar zij worden wel ondersteund met een aantal secundaire zaken. Hierbij valt te denken aan onder andere training /wedstrijd (presentatie) kleding, lunch/ brunch voor de wedstrijd en enkele consumpties. 

Doelstellingen senioren recreatieve teams

Naast de prestatieteams verdient de recreatieve tak binnen de vereniging veel aandacht. Plezier staat binnen deze teams dan ook echt bovenaan. Het zijn ook deze teams die vaak vrijwilligers leveren en daarmee ook van eminent belang zijn voor de vereniging. Belangrijk is wel dat het algehele belang van de vereniging de boventoon voert en de teams niet ieder voor zich gaan. 

 • Recreatieve voetballers op een zo aangenaam mogelijke wijze te laten functioneren op prestatief/recreatief niveau;
 • Het voldoende opleiden van goede trainers en begeleiders;
 • De komende jaren willen wij weer doorgroeien naar X herensenioren teams die deelnemen aan de zaterdag en/of zondagcompetitie, waarbij binnen de teams het verenigingsbelang voorop staat. Hiertoe behoren ook de 35+ en 45+ teams en eventueel het Walking Football;
 • We proberen minimaal een damesteam deel te laten nemen aan de competitie. Echter hierbij zijn wij afhankelijk van de aanmeldingen die wij wel stimuleren;
Doelstellingen jeugdvoetbal

Iedere training dient er op gericht te zijn dat elke jeugdvoetballer, ongeacht zijn aanleg, recht heeft op een leerproces, dat zowel garant staat voor een optimale ontwikkeling van zijn/haar mogelijkheden als wel van die beleving die hij/zij zoekt in zijn/haar vrijetijdsbesteding, waarbij plezier de belangrijkste drijfveer moet zijn. Daarbij zal een optimale ontwikkeling van de jeugdvoetballers de gewenste bijdrage leveren aan onze doelstellingen.

Dit houdt in dat wij werken aan de volgende doelstellingen:

 • Het opleiden van talentvolle jeugdspelers voor de seniorenselecties;
 • Bevorderen uitstroom naar senioren, ongeacht het niveau;
 • Stimuleren persoonlijke ontwikkeling: Spelers kunnen met plezier en op eigen niveau

deelnemen aan het voetbal en kunnen in een later stadium betrokken worden bij de

jeugdopleiding (bijv. het geven van trainingen, inspraak in bepaalde beleidsonderwerpen);

 • Elke speler kan op eigen niveau deelnemen aan het voetbal en elke speler kan een eigen plekje vinden binnen Victoria’28. Dit betekent dat elke speler recht heeft op voldoende speelminuten.
 • Dragende spelers zullen binnen de prestatieteams van de bovenbouw meer speelminuten krijgen dan de overige spelers die meer rouleren;
 • Sociale binding: Jeugd betrekken bij het eigen leerproces en zo tegelijkertijd verbondenheid creëren bij de vereniging (door middel van deelneming aan een jeugdwerkgroep of spelersraad);
 • De standaardjeugdteams van de bovenbouw komen uit op minimaal hoofdklasse niveau. 
 • Bij de onderbouw volgt Victoria’28 de principes van het Gelijke Kansen model

Een gezamenlijk idee over opleiden

Visie op opleiden

Het hele leerproces kenmerkt zich door het bekwamen in het voetballen. Hiervoor is het spel vereenvoudigd in verschillende partijvormen, van het traditionele elf tegen elf vanaf de junioren, tot twee tegen twee bij de mini’s. Door ook te variëren met de afmetingen van het veld, de regels en de grootte van de doelen, kan de trainer het accent leggen op bepaalde technische vaardigheden. 

Spelers leren flexibel omgaan met technische vaardigheden als ze veel oefenen in voetbalvormen waarin een bepaalde technische vaardigheid veelvuldig wordt gebruikt. Waar uiteindelijk naar gestreefd wordt, is dat de jeugd plezier beleeft aan de training. Dan wordt het spel gespeeld en geleerd. Als dat het geval, dan is de leersituatie voor de spelers optimaal.

De visie van Victoria’28 loopt parallel aan de visie van de KNVB t.a.v. het jeugdvoetballeerproces. Hierin staan per leeftijdscategorie de ontwikkelingsmogelijkheden en trainingsdoelen van de jeugdvoetballers beschreven. Tevens wordt per leeftijdsfase richting gegeven aan de wijze waarop de trainer zijn spelers het beste kan beïnvloeden. Het uitgangspunt blijft dat iedere jeugdspeler zich met de juiste aandacht optimaal kan ontwikkelen.

Visie op leren

De Technische Commissie is verantwoordelijk voor de visie op leren. Voor het ontwikkelen van de jeugdspelers wordt aansluiting gezocht bij de laatste ontwikkelingen op dit gebied zoals het impliciet leren.

Speelwijze

De speelwijze van de selectieteams van Victoria’28 is gebaseerd op een aantal uniforme spelprincipes. De spelprincipes zijn gebaseerd op de teamfuncties aanvallen, verdedigen, omschakelen naar aanvallen en omschakelen naar verdedigen. De spelprincipes zijn per leeftijdscategorie verder uitgewerkt op een Speelwijzekaart. Daarnaast worden deze spelprincipes gekoppeld aan specifieke trainingsdoelen, die uitgewerkt worden naar oefenvormen per leeftijdscategorie. 

Formatie

De jeugdteams in de bovenbouw alsmede het 1e en 2e team van Victoria’28 spelen bij voorkeur in een 1:4:3:3 of 1:3:4:3 formatie. Deze formatie biedt vooral voor de jeugdspelers de meeste ontwikkelingsmogelijkheden. 

Wisselbeleid

Het wisselbeleid in de onderbouw is gebaseerd op het Gelijke Kansen model. Dit betekent dat iedere speler in het team evenveel minuten speelt. In de selectie teams van de bovenbouw kan de trainer ervoor kiezen met de sterkste opstelling te beginnen en alleen wissels uit te voeren als dat naar verwachting ten gunste van de teamprestatie is. Hier zien we de geleidelijke overgang van individuele ontplooiing naar teamprestatie vorm krijgen.

Selectiebeleid

De procedure voor het selectiebeleid is vastgelegd in een bijlage van het VTB. Belangrijk in het selectiebeleid is het uitgangspunt “techniek boven kracht”. Het is verleidelijk voor trainers om de sterkste spelers van een lichting te selecteren i.p.v. de spelers die nog onvoldoende power hebben, maar vaak wel over een goede (lees betere) basistechniek beschikken. Het is aan de trainers en de TC om oog hebben voor deze laatste categorie spelers. 

Selectieteams

We streven ernaar om voor de onder- en bovenbouw per leeftijdscategorie minimaal 1 selectieteam te formeren. We zijn hierbij afhankelijk van de kwantiteit en de kwaliteit van de instroom van jeugdleden. Het kan gebeuren dat bij een grote en goede lichting er gekozen wordt om 1 selectieteam toe te voegen. Dit gebeurt dan in nauw overleg met de TC en de hoofdtrainers. 

SVS en POP

Belangrijke middelen bij het begeleiden van jeugdspelers zijn het SVS (speler-volg-systeem) en de POP gesprekken. In december worden door de trainers de POP gesprekken gevoerd. Vervolgens worden de uitkomsten in het SVS vastgelegd. De gesprekken en de uitkomsten hiervan vormen een belangrijke input voor de teamindelingen van de selectieteams. 

Doelstellingen opleiden
 • Verbeteren doorstroming jeugdspelers naar de senioren.
 • Gelijkgerichte wijze van opleiden.
 • Uitwerken speelwijze per leeftijdscategorie.
 • Het implementeren, ontwikkelen en gebruiken van een spelersvolgsysteem; SVS
 • Het uitvoeren en vastleggen van POP gesprekken door de hoofdtrainers;
 • Communicatie en aansturing van trainers t.a.v. training en speelwijze;
 • Ontwikkelen visie op leren;
 • Volgen en implementeren beleid Gelijke Kansen model; 
 • Bijlage: Organogram Technische Commissie

Diverse bijlagen VTB

Navolgend een aantal bijlagen die dienen als toelichting en aanvulling op de eerdere items. Een aantal onderwerpen moet nog nader uitgewerkt worden.

Bijlage: Tabel doelstellingen
BestuursgroepDoelstellingen VTB 2020-2025m.i.v. seizoen / Jaar
Technische CommissieInvulling posities en functies TC en JC voor eind huidig jaar2020
Over 5 jaar spelen alle jeugd selectieteams op hoofdklasse niveau, de O19 op divisie niveau2025-2026
Over 2 jaar traint iedere selectietrainer volgens de opleidingsvisie van Victoria’282022-2023
Over 3 jaar komt het 1e elftal structureel uit in de 3e klasse2023-2024
Over 3 jaar bestaat 3/4 deel van de spelers van het 1e elftal uit Victorianen2023-2024
Over 1 jaar neemt ons Beloftenteam deel aan de finale van de BC2021-2022
Over 1 jaar wordt het SpelerVolgSysteem gebruikt door alle selectietrainers2021-2022
Implementeren uitgangspunten Gelijke Kansen model in de onderbouw2021-2022
SeniorenOver 2 jaar hebben wij een actieve groep veteranen, waarvan ten minste 3 teams uitkomen in een 35+ of 45+ competitie2022-2023
JeugdOver 2 jaar is het gemiddelde doorstroompercentage naar de O19, O17 en O15  junioren minimaal 80%2022-2023

Organogram TC
Horizontale afstemming TC en JC
Beschikbare functies

Technisch Hart van Victoria’28 (Leden werkgroep)

Adviesorgaan van de Technische Commissie. Adviseert gevraagd en ongevraagd de TC.

Scouting (HSC)

Coördinator Scouting. Verantwoordelijk voor de interne scouting binnen de club. Opzetten van interne scouting.


Bijlage: Speelwijze en spelprincipes

Speelwijze

Jeugd /senioren selectieteams spelen verzorgd voetbal waarbij in balbezit wordt uitgegaan van een opbouw van achteruit waarbij er doormiddel van combinatiespel met veel dynamiek, initiatief, creativiteit en dominant aanvalsspel we zo snel mogelijk op de helft van de tegenstander zijn te vinden om kansen te creëren en tot scoren te komen. Bij balbezit tegenstander is de intentie om zowel vanuit de omschakeling als binnen verdedigen gelijk het initiatief te grijpen doormiddel van hoogdruk te geven en het hanteren van zoneverdediging in combinatie met de 5 seconden regel binnen het omschakelen naar verdedigen. Om zo de tegenstander tot keuzes te dwingen die er zorg voor dragen dat we zo snel mogelijk de bal terug hebben. Uiteraard heb je altijd te maken met een tegenstander waarin ruimte moet zijn in de uitvoering van bovenstaande principes om zo nodig aanpassingen /concessies door te voeren.

Spelprincipes als basis

Gekozen is voor een nieuwe dynamiek in het ontwikkelen van jeugdspelers. Spelers moeten meer gaan begrijpen hoe wij bij v.v. Victoria’28 willen spelen, hoe wij willen trainen, hoe wij willen dat spelers moeten trainen, hoe wij spelers willen voorbereiden in hun jeugdjaren om hen naar de seniorenselecties te brengen en wat daar allemaal voor komt kijken als jeugdspeler. Het trainen van spelprincipes moet zorgen voor meer uniformiteit en herkenbaarheid binnen de jeugdselecties O13 t/m O19. Van belang in trainingen is het opvoeren van de trainingsintensiteit (arbeid, tempo in uitvoering) en het eisen van meer trainingsdiscipline. De trainer is leidend en spelers volgen en voeren uit.

Spelprincipes als basis voor speelwijze 

Bij v.v. Victoria´28 kiezen wij ervoor om te trainen/spelen volgens spelprincipes. Deze spelprincipes moeten er zorg voor dragen dat er een duidelijke lijn te ontdekken valt in onze jeugdopleiding.

Definitie spelprincipe

Spelprincipes zijn bepaalde richtlijnen, handvatten of vuistregels die richting geven aan de manier van spelen en die in elke situatie toepasbaar zijn.

Een formatie of spelpatroon wordt vaak uitgelegd met behulp van een magneetbord. Wie met principes werkt, gebruikt het magneetbord slechts om voorbeelden te geven bij het principe dat in veel meer (zo niet álle) situaties geldt. Een goed voorbeeld is het meebewegen met de bal tijdens het verdedigen. ‘Als de bal beweegt, beweegt het team in dezelfde richting mee.’ Een helder algemeen uitgangspunt dat in (nagenoeg) alle verdedigende situaties van toepassing is. 

Formatie

De speelwijze hanteren wij vanuit de 1-4-3-3 formatie dit betekent dus inhoudelijk dat al onze jeugdteams vanuit deze gedachte gaan trainen en wedstrijden spelen. Uiteraard ben als team afhankelijk van de tegenstander, mocht het zo zijn dat de een team beter uit de verf komt in een andere formatie dan wordt in overleg met de coördinator hierbij met hoge uitzondering vanaf geweken.

Spelprincipes Victoria’28

Identiteit/speelwijze v.v. Victoria’28. Om te komen tot spelprincipes moet eerst helder zijn hoe wij willen spelen (speelwijze) en wat onze identiteit is:

 • Centraal opbouwen van achteruit.
 • Iedereen in beweging (zeker in de buurt van de bal).
 • Overtal creëren op het middenveld
 • Dieptespel voor breedtespel (passen en lopen).
 • Vleugelspel (beweging op de zijkanten).
 • Agressief balgericht verdedigen (ageren i.p.v. reageren).
 • Doordekken
 • Vanuit het middenveld druk vooruit
 • Teamgedrag in hoofdmomenten Aanvallen, Verdedigen en Omschakelen.
 • Intensiteit (voetbalhandeling uitvoeren op maximaal tempo of met maximale kracht).

Bijlage: Speelwijze jeugd bovenbouw O16-O19

Spelprincipes Aanvallen 016, O17, 018 en O19

Herhaling van O13, 014 en O15 (Perfectioneren onder een andere weerstand).
Goede bezetting voor het doel (Wegblijven en versnel naar 1e paal, kruisen, contra lopen, inlopen van buiten de “16”, posities om de “16” voor de teruggetrokken voorzet.
De voorzet is hard en laag (achter de verdediging langs) of teruggetrokken en de voorzetten komen vanaf zijkant “16” (Meer kans om rendement te halen).
De vleugels staan niet vast op de zijlijn, maar zijn beweeglijk en op zoek naar ruimte (Beweeg naar binnen/zak in tussen de linies en de open ruimte moet weer ingevuld worden door bewegende spelers, creëer een overtal).
Als wij de bal op links vrij hebben, dan is er een loopactie diep op rechts (en andersom).

Spelprincipes Verdedigen 016, O17, 018 en O19

Herhaling O13, 014 en O15 (Perfectioneren onder een andere weerstand). Wij dekken de ruimte, niet de man. (Vanuit de zone en balgericht, rekening houdend met eigen doel en tegenstander).
Op eigen helft zetten wij altijd druk op de bal, agressief balgericht.
Wij dubbelen altijd, 2:1 (Bv: Back + middenvelder of vleugelspeler)

Spelprincipes Omschakelen Verdedigen naar Aanvallen 016, O17, 018 en O19

Wij lopen meteen vooruit met meerdere spelers.
Er is altijd beweging (Creëer ruimte van buiten naar binnen, van binnen naar buiten).
Wij passen vooruit.
Omschakelen = Snel.

Spelprincipes Omschakelen Aanvallen naar Verdedigen 016, O17, 018 en O19

Wij willen reactie van iedereen, spelprincipe verdedigen (Veld klein, as dicht, meebewegen met de bal, iedereen doet mee, agressief balgericht).
Wij willen druk op de bal van de dichtstbijzijnde man (Voorkom dieptepass).
Wij willen doordekken.
Bij dieptepass tegenstander stappen verdedigers achteruit (Loslaten).
Omschakelen = Snel.


Bijlage: Speelwijze jeugd bovenbouw O13-O15

Spelprincipes Aanvallen
 • Wij streven naar dominantie door meer balbezit op de helft van de tegenpartij en het creëren van, meer kansen dan de tegenpartij.
 • Wij maken bij balbezit het veld zo groot mogelijk. De buitenspelers spelen diep en breed en de centrale aanvaller blijft zo diep mogelijk weg.
 • Wij bouwen op via de as van het veld en een centrale verdediger schuift door in de richting van het middenveld (dit wordt van beide centrale verdedigers verlangd).
 • Wij creëren ruimte voor elkaar door van de bal weg te lopen (diepte maken) of door beweging richting de bal (aanbieden).
 • Wij zoeken in de opbouw het diepste aanspeelpunt (vaak de centrale aanvaller).
 • Wij ondersteunen altijd de speler in balbezit.
 • Wij willen het spel verplaatsen, en gaan op zoek naar de 1:1 of 2:1.
 • Wij willen het 1:1 duel domineren.
 • Wij zijn altijd in beweging (afstemming/reageren op elkaar, overtal creëren, diep willen lopen/vragen) en willen vrijlopen (agressief, intensief, zorg voor aanspeelpunten links, rechts, midden). De aanspeelpunten zijn een eis in positie- en partijspelen.
 • Wij hebben altijd beweging op het middenveld (positiewisselingen).
 • Wij zoeken de kortste weg naar het doel.
 • Wij willen altijd beweging voor het doel bij voorzetten van de zijkant.
Spelprincipes Verdedigen O13, O14 en O15

Wij maken het veld in de lengte en breedte klein en houden de as is dicht.
Wij dwingen de tegenstander naar de zijkant.
Wij bewegen mee met de bal, iedereen doet mee (Teamgedrag).
Wij laten het centrum inspelen en dekken door vanuit de as (allen agressief balgericht).
Wij durven door te dekken (Ageren i.p.v. reageren).
Bij een dieptepass van de tegenstander stappen verdedigers achteruit (Situatie lezen, sprintvoordeel).

Spelprincipes Omschakelen Verdedigen naar Aanvallen O13, 014 en O15

Wij lopen meteen vooruit met meerdere spelers.
Er is altijd beweging (Creëer ruimte van buiten naar binnen, van binnen naar buiten).
Wij passen vooruit.
Omschakelen = Snel.

Spelprincipes Omschakelen Aanvallen naar Verdedigen O13, 014 en O15

Wij willen reactie van iedereen, spelprincipe verdedigen (Veld klein, as dicht,
meebewegen met de bal, iedereen doet mee, agressief balgericht).
Wij willen druk op de bal van de dichtstbijzijnde man (Voorkom dieptepass).
Wij willen doordekken.
Bij dieptepass tegenstander stappen verdedigers achteruit (Loslaten).
Omschakelen = Snel


Bijlage: Trainen op niveau

Om onze doelstellingen te bereiken willen wij trainen op (een zo hoog mogelijk) niveau, op dat niveau begint de ontwikkeling van een jeugdspeler. Er wordt en er moet wat geëist worden van een jeugd/seniorenspeler, hij/zij zal veel energie in een training moeten stoppen en moet gedisciplineerd zijn. De kernwaarden waaraan jeugd/ seniorenselectiespelers van v.v. Victoria’28 moeten voldoen en wat wij eisen van hen:

Inzet

Elke speler moet zich voor de volle 100% willen inzetten.
Maximale inzet tonen om jezelf en het team te willen ontwikkelen.

Motivatie

Elke speler moet gemotiveerd zijn om het beste voor zichzelf en het team te willen om jezelf en het team te helpen in de ontwikkeling.

Ambitie

Elke speler moet de ambitie hebben om zo hoog mogelijk te spelen, zo goed mogelijk te trainen.

Willen presteren

Elke speler moet elke training en wedstrijd de drang hebben om altijd te willen
presteren. Dit om zichzelf en zijn medespelers te helpen in hun ontwikkeling.

Dit zijn voorwaarden voor zowel jeugd en selectiespelers. Voorwaarden om elke training het maximale uit jezelf, je medespelers en dus het team te halen. Daar begint de individuele en
teamontwikkeling.

Dit alles onder leiding van gediplomeerde trainers. Zij weten wat erbij komt kijken om het individu en het team te ontwikkelen. De trainer geeft dan ook de richting aan tijdens de training (hoe, wat, met welke intensiteit). De spelers volgen, luisteren en voeren uit.

Intensiteit

Voetbalhandeling (technisch, tactisch, spelprincipes, fysiek, mentaal) uitvoeren met een maximaal tempo of met maximale kracht.

Wil je jeugdspelers ontwikkelen binnen onze speelwijze en de gekozen spelprincipes, dan moet de intensiteit omhoog in de training en binnen de gekozen oefenvormen. Het verhogen van de intensiteit is een manier om tot beter (verzorgder) en sneller (tempo in uitvoering, beweging) voetbal te komen en dit is hoe wij willen voetballen binnen v.v.Victoaria’28.

Voorbeeld:
Een positiespel waarbij iedereen in een te kleine ruimte staat, zorgt niet voor intensiteit en ga je het doel van positiespel voorbij. Deze vorm zorgt voor een trage balcirculatie (vertaald naar de wedstrijd) en weinig positiewisselingen of beweging in het kleine veld. Iedereen staat immers op een klein gedeelte van het veld, op een vierkante meter (als WU prima). In een grotere ruimte in een hoog tempo spelen en waarbij de spelers elkaar continu onder druk zetten, dat zorgt voor de gewenste intensiteit. Technisch, tactisch, spelprincipes, fysiek en mentaal wordt er dan veel gevraagd en het zorgt er op de langere termijn voor dat spelers het langer volhouden (wennen aan de standaard, de norm, fysiek, conditioneel). Die vertaling is dan terug te zien in een wedstrijd en daar willen wij naar toe: een team dat dynamisch wil spelen. Alles draait om hoe een trainer zijn training invult. Rust tijdens een oefenvorm (rust en uitleg tussen de series) of tussen de oefenvormen is goed, maar alle oefenvormen moeten zo ingevuld worden (ruimte) dat de intensiteit (uitvoering maximaal tempo) hoog is. Uiteindelijk leidt dat ertoe dat spelers fysiek en mentaal wennen aan een hogere standaard (eis/norm) en zorgt het voor de ontwikkeling van technische, tactische, spelprincipes, fysieke en mentale vaardigheden van het
individu en het team. Van belang is dat spelers weten wat “intensiteit” inhoudt. Een trainer moet dit uitleggen aan het begin van het seizoen en hen overtuigen dat “intensief trainen” nut heeft en van belang is in onze manier van spelen (dynamische speelwijze, identiteit v.v.Victoria’28).

Leg uit dat:

Een hoge intensiteit bijdraagt aan de ontwikkeling van de speelwijze en identiteit van v.v. Victoaria’28. Een hoge intensiteit bijdraagt aan leuk en goed voetbal (combinatievoetbal, plezier en geeft meer kans op resultaat. Een hoge intensiteit invloed heeft op alle onderdelen van het voetbal: techniek, tactiek, spelprincipes, fysiek en de mentaliteit van spelers.


Bijlage: Trainen gebaseerd op spelprincipes

Wij trainen dit alles in een cyclus:
3 Weken trainen spelprincipes Aanvallen.
3 Weken trainen spelprincipes Verdedigen.
3 Weken trainen spelprincipes Omschakelen.
Wedstrijd gericht trainen (Oefenstof + maximale intensiteit in oefenvorm) en coaching gericht op de spelprincipes.
Dynamisch willen spelen is ook dynamisch willen trainen.

De spelprincipes zijn gekoppeld aan O13 t/m O19 De diverse spelprincipes raken elkaar bij O13 t/m O15 en bij O16 t/m O19 is er, naast de herhaling, meer verdieping (tactisch). Hier vragen wij om meer “voetbalvolwassen zijn”, spelers begrijpen hier een en ander beter.

Gekozen is om in een cyclus te trainen en dus meerdere trainingen met een spelprincipe bezig te zijn. Wij moeten spelers niet overvragen en denken dat een team of het individu een en ander binnen 1 week geleerd heeft en kan toepassen tijdens een wedstrijd. Wij moeten hierin geduld hebben en stapje voor stapje spelers met deze principes confronteren (durven herhalen).

Van belang is ook het visueel maken van deze spelprincipes. Dat kan en moet zeker in de wedstrijdbespreking (bord, vel papier), waarin je het getrainde bespreekt en visueel maakt aan de spelers. Die “herkenning” is ontzettend belangrijk en zeker bij jongere spelers.

NB:
De voorbereiding op een seizoen is heel belangrijk. Let daar vooral op (team) gedrag in het
uitvoeren van wat jij wilt zien:
“Als de bal vooruitgaat, lopen er dan ook spelers vooruit?”
“Beweegt eenieder mee met de bal?”
“Voert elke speler een voetbalhandeling in de juiste intensiteit uit?”
“Komt iedereen op snelheid in de organisatie?”
“Doet iedereen mee in het druk zetten?”

Focus je vooral op het teamgedrag binnen Aanvallen, Verdedigen en Omschakelen. In die
voorbereiding moet je al duidelijk maken aan het team wat jij wilt en wat jij van hen verlangt.


Bijlage: Impliciet leren

Bij het impliciet leren wordt de aanwijzing verstopt in de oefenvorm zelf, zodat er voor de spelers bijna geen andere mogelijkheid is dan de gewenste voetbalhandeling onbewust uit te voeren. De speler is namelijk veelvuldig in de situatie gebracht en daarbij werd hem gevraagd een oplossing zelf te bedenken.

Trainingsvormen gebaseerd op impliciet leren:

Smal speelveld -> diep inspelen
Breeds speelveld met 4 kleine doeltjes -> spel verleggen
Speelveld met dribbellijn om te scoren -> 1v1 uitspelen
Klein speelveld met 2e grote goals -> schieten op goal
Niet terugspelen op dezelfde speler van wie je bal hebt ontvangen -> derde man principe
Vooruit spelen, alleen terugkaatsen is toegestaan -> diep spelen, bijsluiten medespelers
Voor een doelpunt moet het hele team aangesloten zijn over de middenlijn -> aansluiten verdedigers
Een score na balverovering op de helft TP telt dubbel -> vooruit verdedigen
Maximaal 2x raken op eigen helft -> baltempo hooghouden in de opbouw
Een doelpunt vanuit een voorzet uit de buitenzone telt dubbel -> spel over de vleugels
Partij met mandekking -> intensiteit en mentaliteit trainen
Schotklok gebruiken voor het afronden -> snel richting goal TP spelen
Positiespel in vierkant: 5v5+5 -> nauwkeurig zijn in balbezit, snel omschakelen, druk zetten in de as
Pass en trapvormen met 3e man principe


Bijlage: Circuittraining

Circuit training onderbouw J08-JO10 Techniek is de basis (TIC).
In de onderbouw JO8/09 werken we in circuit model, hierbij is het streven dat er minimaal 4 trainers en 1 hoofdtrainer op het veld staan. Dit zodat er zoveel mogelijk aandacht aan het individu kan worden gegeven. (Zie document circuittraining)

Bij de JO8/09 staat de ontwikkeling van technische vaardigheden volgens techniek methodes centraal. Inzicht en zeker communicatie is nog niet aan de orde. Er wordt geselecteerd op basis van het beheersen van verschillende voetbalhandelingen (dribbelen, passen, aannemen, kappen, wegdraaien, etc.).

Bij de pupillen JO8/09 kiest v.v. Victoria´28 dus voor het ontwikkelen van balgevoel en het opbouwen van uitstekende technische vaardigheden. Wanneer spelers technisch onvoldoende geschoold zijn, kunnen ze niet onder hoge weerstand (blijven) voetballen. Dan wordt alsnog snel/vaak de lange bal gespeeld. Spelers moeten onder hoge druk om de bal durven vragen, de bal kunnen aannemen en de vrije man kunnen vinden. Dit kan alleen wanneer ze ook in staat zijn om een man te passeren, de bal te kappen of bij een tegenstander weg te draaien. Daarom ligt in de jongere jeugd het accent op het aanleren van diverse handelingen (met en zonder bal: passeren, passen, aannemen, vrijlopen, aanbieden, e.d.) en de kwaliteit van deze handelingen. Tactische opdrachten zijn in de JO8-JO12 pupillen nog niet aan de orde. Speelwijze en speelprincipes zijn wel bekend bij de trainers en worden toegepast, zeker bij de selectieteams. Creativiteit en initiatief worden juist gestimuleerd. Dribbelen en passeren zijn de belangrijkste handelingen die moeten worden gestimuleerd.

Jeugdspelers leren de vaardigheden in eerste instantie zonder weerstand aan. Dit gebeurt door trainingssituaties te creëren waarin het vaak herhalen van alle eerdergenoemde voetbalhandelingen voorkomen. De volgende stap is dat spelers leren al deze handelingen toe te passen onder weerstand of in kleine partijvormen (1:1, 2:2, 3:3, 4:4). De basisvorm 4:4 wordt gebruikt als kleinste partijvorm waarin wedstrijdsituaties kunnen worden nagebootst omdat er diepte en breedte is in het spel. Dit wordt veelvuldig in allerlei varianten getraind.

Techniektraining en loopscholing

Trainers worden geadviseerd om zoveel als mogelijk techniektraining te integreren tijdens de reguliere training. Als er weer mogelijkheden zijn qua ruimte, programmering en kunstgras kunnen techniektrainingen loopscholing weer worden aangeboden. Bij voorkeur georganiseerd door interne trainers. Opzet: zie hieronder.

Optie (onderzoeken)

Naast reguliere teamtraining en of circuittraining voor de onderbouw niet selectieteams, wordt voor de jeugdleden tot en met de JO12, techniektraining georganiseerd. Jaarlijks wordt in twee perioden van 6-8 weken door gespecialiseerde jeugdtrainers techniektraining verzorgd. De trainingen vinden bij voorkeur op kunstgras plaats en worden tegen betaling op vrijdagmiddag tussen 16.30-18.30 uur georganiseerd.


Bijlage Spelprincipes

Junioren J013-JO19 (bovenbouw) verder ontwikkelen van de technische en met name tactische vaardigheden (TIC) en spelprincipes.
Bij de oudere jeugd verschuift het accent meer naar inzicht en communicatie en spelprincipes.
Er wordt bij de junioren zoveel mogelijk onder wedstrijdechte weerstand getraind.
Technische vaardigheden moeten zodanig ontwikkeld zijn, dat deze niet meer zonder weerstand hoeven te worden getraind. Vanaf de junioren wordt volledig volgens de KNVB-visie getraind. Tijdens elke training staat een doelstelling centraal, die gericht is op 1 teamtaak vanuit 1 teamfunctie. De coaching en oefenvormen worden op deze doelstelling/spelprincipes afgestemd.

De trainingsopbouw in drie fases, oriëntatiefase, oefen-/leerfase en toepassingsfase wordt regelmatig toegepast. In de praktijk betekent dit dat er veel positie- en partijspelen worden gespeeld, waarin duidelijk een relatie is met de speelwijze van het team en de positie waarop spelers in de wedstrijd staan. Techniekvormen en pass/trapvormen worden met name als (verlengde) warming-up gebruikt. Een partijspel of positiespel zonder doelstelling of bedoeling komt maar sporadisch voor tijdens een seizoen. Geïsoleerde trainingsvormen worden alleen nog toegepast als de capaciteiten van de spelers erom vragen. Vanaf de JO13-1 wordt een begin gemaakt met voetbalconditietraining.

Uitgangspunten training

Trainingen binnen onze jeugdopleiding moeten voldoen aan de volgende uitgangspunten:

 • W-up
 • Doelstellingsgericht trainen
 • Methodische opbouw
 • Veel herhalingen
 • Delen van kennis
 • Doelgerichte coaching (coachen op voetbalhandelingen met en zonder bal)

Bijlage: Scouting

Spelersvolgsysteem-Scouting (verder uitwerken in 2020-21)

v.v. Victoria´28 gaat het seizoen 2020/21 starten met een spelersvolgsysteem dat bestaat uit:

Het spelersvolgsysteem zal door alle trainers of leiders 2 keer per jaar voor alle spelers uit hun team worden ingevuld en aangeleverd worden bij de coördinator van de desbetreffende lichting.
Een groep scouts die wedstrijden bekijkt en daarbij een rapport van een Individuele speler opstellen (voornamelijk bekijken van de breedtesport teams of daar nog spelers lopen die geschikt zijn voor de selectie)
De Technische coördinator en de betrokken coördinatoren gaan de uitkomsten van de scoutingrapportages communiceren met de hoofdtrainers en speler en indien nodig ouders.


Bijlage: Speelwijze 1e selectie

Speelwijze 1e selectie: (opnemen als bijlage)


Bijlage: Taken per positie

Deze speelwijze binnen de formatie 1:4:3:3 zetten wij weg in spelprincipes en binnen de hoofdmomenten Aanvallen, Verdedigen en Omschakelen. De speelwijze kan worden aangepast, mits de selectie zo is ingedeeld dat 1:4:3:3 geen optie is. (Zie speelwijze algemeen)

Taken posities binnen 1:4:3:3 (keuze punt naar achteren)

Keeper (1)
Aanvallend: Aanspeelbaar, lef, opbouwen, coachen.
Verdedigend: Coachen van medespelers, 1:1 sterk, uit de goal willen keepen.

Backs (2 en 5)
Aanvallend: Opkomen, overlap bij 7 en 11, loopvermogen, snelheid,
wendbaar, technisch (aanname/opendraaien/passen), vrijlopen/aanbieden (ook aan de binnenkant).
Verdedigend: Domineren 1:1, wendbaar, snel, hard, slim zijn in situaties.

Centrale verdedigers (3 en 4)
Aanvallend: Voetballend vermogen, inzicht, goede inspeelpass, vooruit willen voetballen, inschuiven naar middenveld.
Verdedigend: Dekking op man en ruimte, duelkracht, praten/communiceren, kopsterk, snel, wendbaar, slim zijn in situaties.

Middenvelders (6, 8 en 10)
In onze speelwijze bestaat het middenveld uit een meer controlerende speler, een dienstbare en dynamische speler en een creatieve speler.
Aanvallend: Spelinzicht, technisch vaardig, voetballend/loopvermogen, dynamisch, vooruit willen voetballen, coachend, diepgang.
Verdedigend: Balafpakker, duelkracht 1:1, wendbaar, organisatie zien/houden, wel/geen pressie, zonedekking, dubbelen.

Vleugelaanvallers (7 en 11)
Aanvallend: Actie 1:1 domineren, snel, diepgang, scorend vermogen, voorzet/eindpass.
Verdedigend: Omschakelen, druk op back, positioneel meeverdedigen, dubbelen.

Spits (9)
Aanvallend: Scorend vermogen, doelgericht, ruimte creëren voor anderen, het strafschopgebied is je terrein (weten hoe te handelen).
Verdedigend: Omschakelen, druk op centrum/keeper, positioneel meeverdedigen, hou altijd rekening met fouten van verdedigers/keeper.

Wissels (12, 13, 14 en (16 reservekeeper)
Acceptatie van wissel zijn, betrokkenheid tonen/klaar zijn om in te vallen, gedreven zijn, ambitieus zijn.


Bijlage: Wisselbeleid

Ondanks dat de voetbalkwaliteiten van alle spelers niet hetzelfde zijn, vindt Victoria’28 het belangrijk dat iedere speler in het team recht heeft op dezelfde speeltijd. Ondanks alle goede bedoelingen kan het toch voorkomen dat spelers en of ouders opmerkingen hebben over het wisselbeleid van de coach tijdens de wedstrijden.
Om dit zoveel mogelijk te voorkomen willen wij een aantal zaken goed afspreken:

 • De wisselbeurten moeten door de leider/trainer goed worden bijgehouden;
 • Iedere speler heeft recht op evenveel speeltijd;
 • Als je de wedstrijd tijdelijk verlaat door een blessure moet dit niet gezien worden als een wisselbeurt;
 • Als je de 2de helft van de wedstrijd niet mee doet, omdat je bijvoorbeeld naar een verjaardag moet, moet ook dit niet gezien worden als een wisselbeurt;

Het kan in een wedstrijd voorkomen dat de ene speler meer speelminuten heeft gehad dan een  ander of 1 wisselbeurt meer heeft gehad. Maar dit moet dan in de volgende wedstrijden weer worden rechtgetrokken. Zodat in principe aan het eind van het seizoen iedereen evenveel heeft gespeeld.

Redenen om van bovenstaande af te wijken kunnen o.a. zijn:

 • Niet tijdig af zeggen voor training en/of wedstrijd
 • Inzet op trainings- of wedstrijddagen
 • Ongewenst gedrag in de groep
 • Te laat komen op wedstrijddagen

Voetbalkwaliteiten mogen bij gelijke omstandigheden echter nooit een reden zijn om spelers vaker in de wissel te zetten.

Wisselbeleid bovenbouw

In de selectie teams van de bovenbouw kan de trainer ervoor kiezen met de sterkste opstelling te beginnen en alleen wissels uit te voeren als dat naar verwachting ten gunste van de teamprestatie is. Hier zien we de geleidelijke overgang van individuele ontplooiing naar teamprestatie vorm krijgen. Uiteraard dient de trainer hierin wel een redelijk beleid in te voeren en ook te kijken naar de langere termijn.
De individuele ontwikkeling staat boven de (korte termijn) teamprestaties. Wanneer blijkt dat een speler veelvuldig wissel zit, moet hier in overleg naar een zo goed mogelijke oplossing worden gezocht. Tevens kunnen coaches hier tactisch mee om gaan, gezien de tegenstander, de stand in de wedstrijd en het belang van een wedstrijd.
Redenen om een speler wissel te zetten kunnen o.a. zijn:

 • Niet tijdig af zeggen voor training en/of wedstrijd
 • Inzet op trainings- of wedstrijddagen
 • Ongewenst gedrag in de groep
 • Te laat komen op wedstrijddagen

Bijlage: Procedure selectiebeleid

Om voor elk opvolgend seizoen tijdig de nieuwe elftal/selectie-indeling gereed te hebben is het belangrijk om een standaard draaiboek in de selectieprocedure te volgen. Uitzonderingen op de regel zullen er naar alle waarschijnlijkheid ieder jaar zijn. Deze “gevallen” moeten worden besproken. Het is de verantwoordelijkheid van de Technisch Coördinator van de desbetreffende leeftijdscategorie om hier de juiste beslissing te nemen.

Het blijft ieders plicht het belang van de individuele speler voorop te stellen en om zo iedere speler de kans te bieden op een zo optimaal mogelijke ontwikkeling. Natuurlijk wordt ook rekening gehouden met het verenigingsbelang. De selectie van teams voor het nieuwe seizoen wordt gedaan door de Technische Commissie. Dit gaat allemaal in overleg met de betreffende jeugdtrainer(s). Belangrijk is dat we duidelijk zijn naar speler(s), trainer(s), leider(s), ouder(s), commissie(s), bestuur en andere belanghebbenden.
Indien de ontwikkeling van een jeugdspeler daartoe noopt is tussentijdse overgang (ook buiten de winterstop) naar een andere (leeftijd)categorie mogelijk. Ook dit gaat weer in overleg met de betreffende jeugdtrainer(s). En ook hier is het belangrijk om duidelijk te zijn naar speler(s), trainer(s), leider(s), ouder(s),commissie(s), bestuur en andere belanghebbenden. Ook nu is de Technisch Coördinator de eindverantwoordelijke.

Bij de indeling/doorschuiven/terughalen van spelers wordt ook gekeken naar het verenigingsbelang, bv. de noodzaak van wel/niet kampioen/ degraderen, dit in verband met bv. een volgende lichting. Voor de bovenbouw geldt ook dat de kwalitatief betere voetballer van leeftijdsgroep komen te spelen in het standaardteam. Het kan zo zijn dat een speler als 1e jaars in het standaardteam speelt, maar het daaropvolgende seizoen komt te spelen in een reserveteam van dezelfde leeftijdsgroep.

Tijdsplan indeling selectieteams

Stap 1: December, digitaal inleveren POP formulieren leiders/trainers

Gedurende het gehele seizoen wordt intern op de club gescout bij de recreatieve teams. Daarnaast worden de spelers beoordeeld op hun ontwikkeling. Dit gebeurt door de trainers en leiders van de desbetreffende teams. In december wordt er minimaal door elke leider en trainer van zijn team een beoordeling per speler opgemaakt en vastgelegd in het SVS.

Stap 2: Winterstop, beslissingsevaluatie teamsamenstellingen, mogelijk ruiling spelers binnen selectieteams. 

Gedurende het seizoen worden selectiespelers beoordeeld en vinden er een interne evaluaties plaats. In de eerste maanden van het nieuwe seizoen, tot januari, is het mogelijk dat spelers gelet op hun ontwikkeling worden doorgeschoven of teruggezet naar een ander team.

Stap 3: Uiterlijk 1 maart, digitaal inleveren POP formulieren

In principe hebben alle leiders en trainers in december de beoordelingen opgemaakt. In de gevallen dat nog niet genoeg informatie voorhanden zou zijn kan voor 1 maart nog het verzoek worden gedaan om over bepaalde spelers rapporten aan te leveren. Vanaf 1 maart worden de beoordelingen definitief geanalyseerd en aangeboden aan de Technische Commissie en de selectietrainers.

Stap 4: Maart, aanvang selectieprocedure

Na analyse van de scouting en overige beoordelingen wordt een lijst opgesteld van selectiewaardige spelers. Deze spelers worden in classificaties van geschiktheid aangeboden aan de selectietrainers. De selectietrainers komen met voorstellen om tot hun definitieve selectie te komen. De mogelijkheid bestaat om spelers nog een aantal keren tijdens de reguliere training aan de gang te zien.

Stap 5: Selectietrainingen en selectiewedstrijden, medio april/mei

Afhankelijk van de leeftijdscategorie starten vanaf januari de selectietrainingen. Uiteindelijk wordt van deze trainingen overgestapt naar selectiewedstrijden die veelal weer in medio april/mei gehouden worden. Tussentijds gaan spelers afvallen. De spelers en ouders worden daarover geïnformeerd. Op deze wijze wordt een ruim aanbod van goede spelers van DTS Ede naar een dusdanig selectieniveau beoordeeld.

Stap 6: Mei/Juni, indelingsvergaderingen door JC, TC en hoofdtrainers selectie

In mei wordt door de Technische Commissie i.s.m. de selectietrainers een voorlopige indeling gemaakt van de selectieteams. De definitieve keuze wordt gemaakt door de Technische Commissie mede op voordracht van de selectietrainers. Hierna wordt door de TC een conceptindeling gemaakt van de jeugdteams voor het nieuwe seizoen.

Stap 7: Juni, bekendmaking selectiespelers

In juni worden de selectiespelers bekend gemaakt. Een definitieve teamindeling wordt nog niet gedaan. Gedurende de zomer kunnen spelers zich soms ontwikkelen dat de definitieve keuze na de zomervakantie plaatsvindt.

Stap 8: Augustus/September, definitieve teamindelingen selectie 

Na een aantal trainingen en wedstrijden wordt de definitieve selectie bekendgemaakt

Selectiebeleid onderbouw en recreatieve teams

Voor de onderbouw wordt het Gelijke Kansen model gevolgd. Spelers worden ingedeeld op een wijze die recht doet aan het principe van Gelijke Kansen. In de bovenbouw worden spelers op sterkte en leeftijd ingedeeld. Echter ook zaken als voetbalkwaliteiten, fysieke gesteldheid, en dergelijke kunnen op de indeling van invloed zijn. De Technische Commissie belegt hiervoor een ‘indelingsvergadering’.

Alle teams binnen de jeugdafdeling worden samengesteld voor een heel seizoen. Tijdens de winterstop kunnen spelers, die duidelijk boven of onder het taalniveau presteren, in een ander team worden geplaatst. In eerste instantie wordt qua aantallen bij de teams gekeken naar de beschikbare hoeveelheid spelers.

Ideaal is bij de elftallen 13 of 14 spelers, bij de zeventallen maximaal 9 spelers. Echter, onder invloed van het beschikbare aantal spelers kunnen hierin uitzonderingen worden gemaakt. Indien een speler van plan is te stoppen, bespreken de trainers met de spelers en/of ouders de reden voor het stoppen en geven dit door aan de coördinator van de leeftijdsafdeling. Definitieve afmeldingen dienen altijd schriftelijk te worden doorgegeven aan de ledenadministratie.

Criteria selectiebeleid

Techniek boven kracht, verder uitwerken. Hierin mede betrekken de geboortemaand problematiek. 

In de praktijk blijkt namelijk dat de meerderheid van de selectiespelers geboren is in de eerste maanden van het jaar. Dit impliceert een natuurlijke selectie op ouderdom en kracht. Bij Victoria’28 streven we ernaar om een goed oog te hebben voor de potentie van een speler. Hierbij zijn de technische kwaliteiten van een speler doorslaggevend. Indien de keuze gemaakt moet worden tussen een fysiek sterke jeugdspeler die wellicht zijn elftal kampioen kan maken en een jongere (fysiek minder sterke) speler met een betere technische bagage, dan kiezen wij bij Victoria’28 voor deze laatste speler. Ook al wordt zijn team misschien dan geen kampioen.


Bijlage: Tuchtzaken

Inleiding

Besef en handhaven van normen en waarden is een belangrijke kernwaarde binnen onze vereniging.
Victoria 28 hanteert binnen de vereniging het KNVB-beleid wanneer het gaat om tuchtzaken. Daarnaast speelt Victoria 28 een belangrijke rol binnen in de samenleving waarbij er samen gekeken wordt met een jeugdzorginstantie om bij bijzondere gevallen gezamenlijke een helpende hand te bieden.
Vaak staat buitensporig gedrag bij het sporten niet op zichzelf. Door onze werkwijze in samenwerking met de jeugdzorg instantie ALIFA is Victoria 28 in staat een op maat gemaakt pakket aan te bieden om de beste zorg aan te beiden wanneer het gaat om buitensporig gedrag.
Dit stuk geeft in het kort weer wat de werkwijze van de tuchtcommissie is en wat de verschillende rollen zijn binnen de commissie

Wanneer treedt de tuchtcommissie in werking
De tuchtcommissie treedt in actie bij buitensporig gedrag bij zowel binnen als buiten de lijnen.
Hierbij wordt de tuchtcommissie geïnformeerd door volgende onderdelen binnen de vereniging

 • Bestuur
 • Wedstrijdsecretariaat
 • Scheidsrechter secretariaat

De tuchtcommissie komt in werking wanneer het gaat om repeterend aanhouden buitensporig gedrag.

Dit buitensporig gedrag kan zijn zowel in wedstrijdverband, trainingen of op andere wijzen van dit gedrag binnen de hekken van Victoria.

Wanneer kom de tuchtcommissie niet in werking
Wanneer een overtreding is begaan in het belang van het team of verbaal richting spelers, arbitrage, toeschouwer en teammaten zal de tuchtcommissie per situatie beoordelen of tuchtzaken in actie moet komen.

Waar bestaat de tuchtcommissie uit
De tuchtcommissie bestaat uit volgende personen:

 • Voorzitter ” Kan zijn verenigingsmanager of onafhankelijk lid aangesteld door het bestuur” 
 • Onafhankelijke “” Kan zijn verenigingsmanager of onafhankelijk lid aangesteld door het bestuur. Bij afwezigheid van een van beide treedt een bestuurslid op als onafhankelijke” 
 • Hoofdleider van de Lichting of een vervangen van de TC

Werkwijze

De tuchtzaak wordt voorgelegd aan de tuchtcommissie zij bespreken na het inlezen van de stukken welke mensen gehoord en opgeroepen moeten worden. Dit kan afhankelijk van de situatie zijn.
De opgeroepene kunnen bestaan uit.

 • De beklaagde
 • Ouders indien het minderjarig zijn
 • Teamleden “telefonisch gehoord of opgeroepen” 
 • Leider en of Trainer afhankelijk wanneer het buitensporig gedrag heeft plaatsgevonden

Na de gesprekken trekt de tuchtcommissie zich terug en bereid een voorstel voor.
De verwachting van het voorstel zal besproken worden en gedeeld met de beklaagde en bij minderjarigheid met de ouders

Dit voorstel zal eerst bekrachtigd worden door het bestuur waarna de tuchtcommissie namens de vereniging de beklaagde informeert.

Ook de KNVB zal een aangepaste brief krijgen met daarbij ons schikkingsvoorstel. En de rapportage van het incident “Alleen incidenten tijdens wedstrijden”

Hetgeen inhoudt, dat het voorstel plus rapportage binnen een week zowel door het bestuur als tuchtcommissie afgehandeld dient te worden.

Rapportage incidenten KNVB
De rapportages van de incidenten tijdens wedstrijden binnen onze vereniging dienen als volgt tot stand te komen.
Hierbij hebben diverse commissies een rol.

Wanneer een incident heeft plaatsgevonden tijdens een wedstrijd zal de scheidsrechter van onze vereniging een rapport maken en indienen bij de KNVB.
Hij deint ook hierbij het wedstrijdsecretariaat te informeren.

Wanneer het incident door een van onze eigen verenigingsleden heeft plaatsgevonden, dient zowel het bestuur, tuchtcommissie als hoofdleider op de hoogte gesteld te worden.

De hoofdleider heeft als taak de rapportage van het incident op te stellen en ook de beklaagde te vragen naar de situatie en hierna naar het wedstrijdsecretariaat, te sturen. Deze zal de rapportage aanbieden aan de KNVB en Tuchtcommissie en bestuur.

De strafmaat
De strafmaat zal bepaald worden naar aanleiding van het KNVB-handboek handleiding Tuchtzaken.

Het kan zijn, dat de strafmaat anders wordt bepaald door de KNVB dan door de vereniging.
De strafmaat die het hoogst uitvalt zal gehanteerd worden.
Bepaling van de strafmaat hangt van veel factoren af.

 • Repeterend gedrag
 • Opstelling van de beklaagde 
 • Manier van medewerking
 • Etc.

De tuchtcommissie zal de mensen uitnodigen en een zitting voorbereiden.

Tot aan de zitting en gedurende de behandeling van het schikkingsvoorstel zal een speler niet welkom zijn binnen de lijnen van de velden van de vereniging.

De zitting
De zitting zal geleid worden door de voorzitter. Hij of zij zal kort uitleggen wat de reden is van het gesprek en toelichting geven over de werkwijze.
Waarna de beklaagde en de anderen hun verhaal kunnen doen.

Het niet houden aan het schikkingsvoorstel
Indien de beklaagde zich niet houdt aan het schikkingsvoorstel, zal tot verwijdering van de beklaagde overgegaan worden, waarbij de contributie tot einde seizoen door belast zal worden.

Voor selectieteams kan het inhouden, dat ten tijde van de duur van het schikkingsvoorstel de beklaagde in een ander team geplaatst gaat worden.
De reden hiervoor is, dat de spelers een voorbeeldfunctie hebben.

Alifa
Om herhaling van zaken te voorkomen en eventuele problemen buiten het voetbalveld in kaart te brengen en te herstellen wordt een traject met een jongeren (wijk) werker van Alifa aangeboden. Afhankelijk van het gebeurde kan dit een verplicht onderdeel van de strafmaat zijn. De jeugd blijft hiermee in beeld en krijgt handvatten en tools om escalatie zowel in als buiten het veld te kunnen voorkomen. Hiermee is een krachtige samenwerking tussen club, jongerenwerk en wijk in gang gezet om de sociale functie welke het ontmoetingspark/sportcomplex in de wijk heeft kracht bij te zetten en uiting te geven.


Bijlage: Preventie en integriteitsbeleid

Victoria ‘ 28 staat voor een actief en gedegen preventie en integriteitsbeleid te voeren. Wij vinden een veilige fysieke en sociale omgeving voor kinderen, jongeren en (vrijwillige) begeleiders belangrijk. Een van de hulpmiddelen daarbij is het gebruik van een gedragscode. Hierin staat wat wel en niet gewenst is in de omgang tussen begeleiders en jeugdleden. De gedragscode vormt een aanvulling op het Wetboek van Strafrecht waarin is opgenomen wat juridische grenzen zijn in de omgang met minderjarigen.
We hanteren de volgende 8 gedragsregels voor onze sportbegeleiders:

 1. De begeleider zorgt voor een omgeving en een sfeer waarbinnen het jeugdlid zich veilig en gerespecteerd voelt
 2. De begeleider gaat zo om met een jeugdlid dat zijn/haar waardigheid niet wordt aangetast.
  De begeleider dringt niet verder door in het privéleven van het jeugdlid dan functioneel noodzakelijk is, en gebruikt e-mail, sms/whatsapp en social media alleen om informatie over verenigingsactiviteiten naar jeugdleden te communiceren.
 3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte van het jeugdlid. Alle seksuele handelingen, -contacten en -relaties tussen begeleider en jeugdlid tot 18 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 4. De begeleider raakt het jeugdlid niet op zodanige wijze aan, dat deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden.
 5. De begeleider gaat tijdens activiteiten met respect om met jeugdleden en de ruimtes waarin zij zich bevinden.
 6. De begeleider beschermt het jeugdlid naar vermogen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel misbruik en ziet er actief op toe dat de gedragscode door iedereen die bij het jeugdlid is betrokken, wordt nageleefd.
 7. Als de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens van seksueel misbruik, is hij verplicht hiervan melding te maken bij de daarvoor door het bestuur aangewezen personen.
 8. De begeleider krijgt of geeft geen (im)materiële vergoedingen die niet in de rede zijn. In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaald gedrag zal de begeleider in de geest van de gedragscode handelen en zo nodig daarover in contact te treden met het bestuur.

Om seksueel grensoverschrijdend gedrag in het vrijwilligerswerk te voorkomen wordt voor elke vrijwilliger die met minderjarigen werkt een VOG aangevraagd. Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Justitie screent (rechts)personen die een VOG aanvragen en geeft de VOG’s af.
Victoria’ 28 heeft voor haar vereniging Martijn Koop als vertrouwenspersoon aangesteld. Hij is te bereiken via ontmoetingsclustermanager@victoria28.nl.


Download het Technisch Voetbalbeleid