Victoria ’28 en Enschedese Boys stoppen samenwerking met de Vitale Sportvereniging

Vrijdag, 12 december, 2014

Na drie jaar is er een einde gekomen aan de samenwerking tussen de stichting Vitale Sportvereniging (VSV) en Victoria '28 en Enschedese Boys. Al eerder was het contract tussen beide partijen pro-forma opgezegd door het cluster Victoria-Boys vanwege het niet inzichtelijk krijgen van de financiële geldstromen welke van externe partners richting de overkoepelende stichting VSV vloeiden en welke conform afspraak ook voor een groot gedeelte ten goede dienden te komen aan beide verenigingen. Contractueel bestond deze vergoeding voor de VSV uit 10% van de inkomsten gegenereerd uit subsidies.

Drie jaar geleden begonnen Victoria ’28 en Enschedese Boys, samenwerkend in het cluster “Stichting Victoria-Boys”, de samenwerking met de Stichting Vitale Sportvereniging. Een vitale sportvereniging is een actieve club met hart voor de buurt. Ze zet haar kernkwaliteiten niet alleen in voor eigen (sport)leden, maar ook voor de samenleving. De vereniging biedt een doorlopend sport- en activiteitenaanbod aan dat bijdraagt aan het welzijn, de gezondheid en de participatie van burgers in haar directe omgeving. De vereniging is een natuurlijke en veilige ontmoetingsplaats voor jong en oud in de buurt.

Daarnaast biedt de VSV, als maatschappelijk partner van de Gemeente Enschede, aan clusters (lees : verenigingen) de mogelijkheid om te beschikken over een verenigingsmanager welke onder andere zorg dient te dragen voor de aansturing van meerdere langdurige werklozen (klimoppers genoemd). Deze klimoppers voeren werkzaamheden op en rond de complexen uit waardoor hun mogelijkheid tot re-integratie in een regulier werkproces wordt verhoogd. Tevens bestaat er door de inzet van de verenigingsmanager en klimoppers de mogelijkheid het sportcomplex overdag open te stellen om diverse activiteiten te organiseren, waardoor extra gelden gegenereerd kunnen worden. Deze gelden komen dan ten goede aan de desbetreffende clusters .

Om het sociaal maatschappelijke karakter van de VSV te benadrukken werd er door de VSV tevens gezocht naar sociaal maatschappelijke partners welke subsidiegelden en / of projectgelden zouden afdragen om mede dit karakter tot uiting te laten komen. Voorbeelden hiervan zijn de Ruud van Nistelrooy foundation en het Oranje Fonds

De clusters dienden in beginsel ieder een vergoeding van € 25.000 op jaarbasis af te dragen als bijdrage aan de kosten voor de verenigingsmanagers. Deze € 25.000 wordt door de leden van beide clubs gedragen door de contributie met €2,10 per maand te verhogen. Eventuele surplus (het verschil tussen de verdiensten en kosten) aan gelden zouden direct ten goede komen aan de clusters.

Naar nu aan het licht is gekomen bestaat er een substantieel surplus aan gelden (meerdere tienduizenden euro’s) welke voornamelijk door de verenigingsmanager gegenereerd werden, echter zijn deze gelden nooit ten goede gekomen aan het cluster Victoria-Boys.

De Stichting Vitale Sportvereniging, geleid door de heren Koert Hetterscheidt als directeur en Wouter du Gardijn als bestuurder, verschillen van mening met het cluster Victoria-Boys wat betreft de verdeling van deze surplus aan gelden. Ondanks het feit dat er vanuit de overheid subsidie gelden zijn verstrekt om onder meer de kosten van het aantal project-uren van de directeur K. Hetterscheidt af te dekken, meent de VSV dat zij tevens recht heeft op deze surplus aan gelden.

Volgens uitspraken van de heer Du Gardijn is het niet raar dat bij alle 5 in Enschede bestaande clusters het grootste economische voordeel richting de overkoepelende VSV gaat en niet richting de clusters. Het cluster Victoria-Boys wil niet geassocieerd worden met een stichting welke het geldelijk gewin laat prevaleren boven het sociaal maatschappelijke belang van de clusters en hiermee ook het welzijn, de gezondheid en de participatie van de leden van deze clusters en burgers in haar directe omgeving. Het is ook binnen de verenigingen niet verdedigbaar om de leden een continuering van de contributie verhoging van € 2,10 per lid per maand te blijven vragen om de kosten van de verenigingsmanager af te dekken terwijl zijn werkgever, de VSV, genoeg financiële middelen genereerd door de samenwerking met de clusters om deze kosten zelf te dragen.

Daartoe heeft de cluster Victoria Boys besloten om de mogelijkheid om het aflopende contract met de VSV niet te verlengen en beraad zich nog op de te nemen stappen richting de VSV.

Omdat er binnen het cluster Victoria Boys de overtuiging bestaat dat het concept op zich onderscheidend is op sociaal maatschappelijk gebied ten opzichte van de traditioneel aangestuurde verenigingen met als bijkomend voordeel dat de samenwerking tussen beide clubs geïntensiveerd wordt, wil het cluster Victoria Boys zich oriënteren op een andere maatschappelijke partner dan de VSV die het concept verder ten uitvoer kan brengen, echter wel met dien verstande dat er op basis van gelijkwaardigheid en transparantie met deze toekomstige partner kan worden samengewerkt.