Update kunstgraskorrels 16-02-2017

Donderdag, 16 februari, 2017

Hieronder een update betreffende het extra onderzoek naar rubbergranulaat in kunstgras. Het bestuur van Victoria ’28 blijft de ontwikkelingen hierover volgen en als er meer informatie is betreffende eventuele aanvullende onderzoeken zullen wij u via onze website op de hoogte houden.

Gemeente Enschede:

Beste bestuursleden,

Gisteren is er tijdens een uitzending van Zembla, onder de titel ‘Gevaarlijk spel – Het vervolg’,  opnieuw ingegaan op de eventuele gezondheidsrisico’s van het rubbergranulaat.
Tijdens de uitzending is o.a. ingegaan op een onderzoek dat verricht is door de VU met zebravissen-embryo’s. Wij begrijpen dat dit tot onrust kan leiden.
Reactie RIVM op onderzoek VU (in de bijlage een uitgebreide reactie)

Een team onder leiding van Prof. Jacob de Boer heeft onderzoek gedaan naar de effecten van stoffen die uitlogen uit rubbergranulaat. De VU maakt hierbij gebruik van zebravissen-embryo’s. Het RIVM heeft contact gezocht met het onderzoeksteam van de VU en gevraagd om een toelichting op het onderzoek. De resultaten komen overeen met resultaten uit het onderzoek van het RIVM.

Het RIVM heeft onderzocht in welke mate stoffen uit het rubbergranulaat vrijkomen en hoe sporters met die stoffen in contact komen. Daarbij zijn de meest informatieve kwantitatieve zoogdier-studies gebruikt om de vertaling te kunnen maken naar effecten voor de mens. In vergelijking met die kwantitatieve zoogdierstudies geeft het huidige onderzoek van de VU geen aanvullende inzichten voor wat betreft de risicoschatting voor de mens.

Europees en Amerikaans onderzoek
Het European Chemicals Agency voert momenteel in opdracht van de Europese Commissie onderzoek uit naar de samenstelling van de stoffen van rubbergranulaat en de effecten daarvan op de gezondheid van mensen. Wij verwachten de resultaten daarvan in maart 2017.  Het onderzoek in Amerika naar rubbergranulaat en voorkomende gevallen van kanker en dan in het bijzonder bij keepers is zeer recent gepubliceerd (zie bijlage). De belangrijkste conclusie is dat er geen causaal verband te leggen valt, wat leidt tot de volgende aanbeveling: “The Washington State Department of Health recommends that people who enjoy soccer continue to play regardless of the type of field surface.”

Standpunt college
Het college vindt het belangrijk dat bewoners veilig en gezond kunnen sporten en volgt hierbij de lijn van het RIVM, VSG en de GGD dat het spelen op met rubber ingestrooid kunstgras veilig is. Wij volgen met Sportaal de ontwikkelingen nauwgezet en als vanuit vervolgonderzoek mocht blijken dat dit niet (meer) zo is dan zullen wij gepaste maatregelen nemen. Momenteel zien wij daar geen aanleiding toe.

Meer informatie
Heeft u specifieke vragen voor Enschede, bel dan met Sportaal telefoon 053 – 488 89 00 of e-mail info@sportaal.nl

Voor informatie kunt u ook kijken op https://www.enschede.nl/sport/kunstgras-nieuwsberichten

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Joris van de Schilde
Senior Adviseur Maatschappelijke Ontwikkeling: aandachtsgebied Sport

Bijlage:  Reactie RIVM op onderzoek VU zebravissen