Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Woensdag, 22 oktober, 2014

Namens het bestuur nodig ik u hierbij uit voor de jaarlijkse ledenvergadering. Deze bijeenkomst wordt gehouden op woensdag 19 november a.s. om 20:00 uur, in ons clubgebouw.

De agenda ziet er als volgt uit:

1. Opening en agenda
2. Notulen vorige vergadering (d.d. 18 december 2013)
3. Ingekomen stukken en mededelingen
4. Jaarverslag (financieel)*
5. Verslag kascommissie
6. Verkiezing leden kascommissie
7. Voetbaltechnische ontwikkelingen
8. Vitale Sportvereniging; doorgaan of niet
9. Vaststellen contributie
10. Vaststellen begroting
11. Verkiezing bestuursleden

* Ruben Oberink         (sponsoring, aftredend niet herkiesbaar)
* William Ras               (beoogt communicatie, kiesbaar)
* Edwin Prijs                (beoogt activiteiten, kiesbaar)
* Jeroen Schuurman   (beoogt voorzitter, kiesbaar)
* Klaas van Dorp         (accommodatie, aftredend/herkiesbaar)
* Arjan Smoors            (voetbalzaken, aftredend/herkiesbaar)
* Erwin van Dijk           (penningmeester, aftredend/herkiesbaar)

12. Voorstel Erelid
13. Rondvraag
14. Sluiting

Gezien het belang van een aantal onderwerpen wordt uw aanwezigheid van harte op prijs gesteld.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Victoria ’28
* De financiële stukken zijn, op aanvraag, ter inzage beschikbaar. Aanvraag voor inzage indienen voor woensdag 5 november 2014 via penningmeester@victoria28.nl.

pdf iconUitnodiging Algemen Ledenvergadering 2014