Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Maandag, 9 november, 2015

Geacht lid van v.v. Victoria ’28, Namens het bestuur nodig ik u hierbij uit voor de jaarlijkse ledenvergadering. Deze bijeenkomst wordt gehouden op donderdag 26 november a.s. om 20:00 uur, in ons clubgebouw.

De agenda ziet er als volgt uit:
1. Opening en agenda
2. Notulen vorige vergadering (d.d. 19 november 2014*)
3. Ingekomen stukken en mededelingen
4. Jaarverslag (financieel)**
5. Verslag kascommissie
6. Verkiezing leden kascommissie
7. Voetbaltechnische ontwikkelingen
8. Vitale Sportvereniging 2.0
– Voorstellen nieuwe vestigingsmanager Gert-Jan Tuller
9. Vaststellen contributie
10. Vaststellen begroting
11. Aftredend bestuurslid/niet herkiesbaar
12. Bestuursstructuur 2016
13. Rondvraag
14. Sluiting

Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld.

Met vriendelijke groet,
Bestuur Victoria ’28

Notulen Algemene Ledenvergadering 2014
** De financiële stukken zijn, op aanvraag, ter inzage beschikbaar. Aanvraag voor inzage indienen voor vrijdag 13 november 2015 via penningmeester@victoria28.nl.