Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 18-12-2013

Woensdag, 4 december, 2013

Namens het bestuur nodigen wij u hierbij uit voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering. Deze bijeenkomst wordt gehouden op woensdag 18 december a.s. om 20:00 uur, in ons clubgebouw.

De agenda ziet er als volgt uit:

1. Opening en agenda
2. Notulen vorige vergadering (d.d. 14 november 2012)
3. Ingekomen stukken en mededelingen
4. Jaarverslag (financieel)*
5. Verslag kascommissie
6. Verkiezing leden kascommissie
7. Voortgang Vitale Sportvereniging
8. Verkiezing bestuursleden**

a) Gijs Rekers – Aftredend, niet herkiesbaar
b) Parick Lever – Aftredend, niet verkiesbaar
c) Ruben Ogerink – Verkiesbaar

9. Vaststellen begroting
10. Vaststellen contributie
11. Rondvraag
12. Sluiting

Gezien het belang van een aantal onderwerpen wordt uw aanwezigheid van harte op prijs gesteld.

Met vriendelijke groet,

Bestuur van Victoria ’28

* De financiële  stukken zijn, op aanvraag, ter inzage beschikbaar. Aanvraag voor inzage indienen voor maandag 9 december 2013 via penningmeester@victoria28.nl.
** Kandidaten voor de vacante functies kunnen conform de statuten worden voorgedragen.

pdf icon Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2013