Herinnering Algemene Leden Vergadering

Maandag, 26 april, 2021

Beste leden, Zoals eerder aangegeven duurt de Corona langer dan we hadden voorzien waardoor wij ons genoodzaakt zien om de ALV digitaal te laten plaatsvinden. Namens het bestuur van Victoria’28 nodig ik je van harte uit voor de Algemene Leden Vergadering op woensdag 28 april 2021 van 19:00 - 20:30.

De vergadering zal plaatsvinden via Zoom.
Als je wilt deelnemen, verzoek ik je om een mail te versturen aan secretaris@victoria28.nl.

Wij zorgen er voor dat je dan op de dag van de ALV een link krijgt waarmee je kunt inloggen. Het is niet nodig om Zoom op je computer/ telefoon of ander device te hebben geïnstalleerd.
Mocht dit een probleem zijn omdat je bijvoorbeeld niet beschikt over de juiste apparatuur laat ons dit weten, dan kijken we of we binnen de geldende maatregelen een oplossing kunnen vinden.

De concept- agenda ziet er als volgt uit:

 1. Welkom en vaststellen agenda
 2. Notulen vorige vergadering, d.d. 17 december 2019
 3. Ingekomen stukken en mededelingen
 4. Jaarverslag (financieel)
 5. Kascommissie (terugkoppeling door de heren Simon Wassenaar + Ron van der Hulst)
 6. Vaststellen begroting
 7. Vaststellen contributie (geen wijzigingen voorgesteld)
 8. Benoeming bestuursleden (op 25 april treden Gerard Tenniglo en Eugene Haasewinkel conform statuten af na een bestuursperiode van 3 jaar. Zij zijn beiden herbenoembaar)
 9. Voorstel te benoemen:
  1. Gerard Tenniglo: voorzitter
  2. Eugène Haasewinkel: penningmeester
 10. Voetbaltechnische ontwikkelingen (toelichting Martin Bennink)
 11. Ontmoetingscluster ontwikkelingen (toelichting Martijn Koop)
 12. Gezamenlijke ontwikkeling van een multifunctionele (sport)accommodatie op Sportpark Wesselerbrink-Zuid (instemmen met Intentieverklaring Victoria’ 28)
 13. Rondvraag (graag vragen vooraf doorgeven aan secretaris@victoria28.nl)
 14. Sluiting

Mocht je nog andere agendapunten willen bespreken, mail deze dan ook voor 21 april aan de secretaris@victoria28.nl

We vinden het erg fijn als zoveel mogelijk leden digitaal aanwezig zijn!

Druk hier om te meteen aan te melden.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van V.V. Victoria ‘28