Algemene Ledenvergadering 2018

Zondag, 11 november, 2018

Geacht lid van v.v. Victoria’28, namens het bestuur nodig ik u hierbij uit voor de jaarlijkse ledenvergadering. Deze bijeenkomst wordt gehouden op woensdag 21 november a.s. om 20:00 uur, in ons clubgebouw.

De agenda ziet er als volgt uit:

 1. Opening en agenda
 2. Notulen vorige ALV vergadering*
 3. Ingekomen stukken en mededelingen
 4. Jaarverslag (financieel)**
 5. Verslag kascommissie
 6. Vaststellen contributie
  – Contributie selectie/ Niet selectie (S. Silvius)
 7. Vaststellen begroting
 8. Voetbaltechnische ontwikkelingen
 9. Velden tekort (S. Silvius)
 10. Ontmoetingsclusters
 11. Bestuur; aftredend, nieuw en vacant
 12. Rondvraag
 13. Sluiting

Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Victoria ’28

 Notulen Algemene Ledenvergadering 2017