Algemene Ledenvergadering 2017

Dinsdag, 7 november, 2017

Geacht lid van v.v. Victoria’28, namens het bestuur nodig ik u hierbij uit voor de jaarlijkse ledenvergadering. Deze bijeenkomst wordt gehouden op woensdag 29 november a.s. om 20:00 uur, in ons clubgebouw.

De agenda ziet er als volgt uit:

 1. Opening en agenda
 2. Notulen vorige ALV vergadering*
 3. Ingekomen stukken en mededelingen
 4. Jaarverslag (financieel)**
 5. Verslag kascommissie
 6. Verkiezing leden kascommissie
 7. Vaststellen begroting
 8. Voetbaltechnische ontwikkelingen
 9. Bestuur; aftredend, nieuw en vacant
  Aftredend en niet herkiesbaar:

  • E. van Dijk (penningmeester/waarnemend voorzitter)
  • A. Smoors (voetbaltechnische zaken)
  • W. Ras (communicatie)
  • E. Prijs (activiteiten)
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Victoria ’28

 Verslag ALV Victoria’28 2016