Algemene Ledenvergadering 2016

Maandag, 7 november, 2016

Geacht lid van v.v. Victoria ’28, Namens het bestuur nodigen wij u hierbij uit voor de jaarlijkse ledenvergadering. Deze bijeenkomst wordt gehouden op donderdag 1 december a.s. om 20:00 uur, in ons clubgebouw.

De agenda ziet er als volgt uit:
1. Opening en agenda
2. Notulen vorige vergadering *
3. Ingekomen stukken en mededelingen
4. Jaarverslag (financieel)**
5. Verslag kascommissie
6. Verkiezing leden kascommissie
7. Vaststellen contributie
8. Vaststellen begroting
9. Voetbaltechnische ontwikkelingen
10. Laatste nieuws kunstgras
11. Gesprekken over mogelijke samenwerking en fusie
12. De voor en tegens van de “Verklaring Omtrent Gedrag” (VOG), wat willen de leden?
13. Aftredend bestuurslid/niet herkiesbaar, vacant
14. Rondvraag
15. Sluiting

Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Victoria ’28

* Notulen Algemene Ledenvergadering 2015
** De financiële stukken zijn, op aanvraag, ter inzage beschikbaar. Aanvraag voor inzage indienen voor vrijdag 11 november 2016 15:00 uur via penningmeester@victoria28.nl.